คนที่คุณอาจรู้จัก ?

รายชื่อบุคลากรมหาวิทยาลัยทั้งหมด

อ.สุปรีญา นุ่นเกลี้ยง

อาจารย์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผศ.สุพร สุนทรนนท์

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผศ.สุพัตรา รุ่งรัตน์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผศ.สุภา วัชรสุขุม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ดร.สุภาพร จันทรคีรี

อาจารย์

คณะครุศาสตร์

สุภารัตน์ พรมคณะ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

สำนักงานอธิการบดี

อ.สุรัสวดี นราพงศ์เกษม

อาจารย์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ดร.สุรเดช มัจฉาเวช

อาจารย์

คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

อ.สุรเดช สุวรรณชาตรี

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกฎหมาย

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

อ.สุลัยมาน เภอโส๊ะ

หัวหน้างานบริหารทั่วไป

งานบริหารทั่วไป

อ.สุวรรณา ทองดอนคำ

อาจารย์

คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

อ.สุวรรณา ทองดอนคำ

อาจารย์

คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร