คนที่คุณอาจรู้จัก ?

รายชื่อบุคลากรมหาวิทยาลัยทั้งหมด

อ.อนงค์ภัทร์ ประสิทธิ์ภัทรเวช

อาจารย์

คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

อนันท์ ดอเลาะ

นักวิชาการศึกษา

คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

อ.อภิชิต อนุบุตร

อาจารย์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อ.อมรเทพ มณีเนียม

อาจารย์

คณะวิทยาการจัดการ

ดร.อมาตย์ สูหลง

หัวหน้างานวิจัยและบริการวิชาการ

งานวิจัยและบริการวิชาการ

ดร.อรรถพล อดุลยศาสน์

อาจารย์

คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

อ.อรวรรณ กมล

อาจารย์

คณะวิทยาการจัดการ

ผศ.ดร.อรวรรณ ทิพย์มณี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

ดร.อรวรรณ วรานันตกุล

อาจารย์

คณะวิทยาการจัดการ

ผศ.ดร.อรุณี ม่วงแก้วงาม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

อ.อลภา ทองไชย

อาจารย์

คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

อะห์ลาม เจะเตะ

บรรณารักษ์

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ