คนที่คุณอาจรู้จัก ?

รายชื่อบุคลากรมหาวิทยาลัยทั้งหมด

อ.อารยา ชินวรโกมล

อาจารย์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อ.อารีฟ มะเกะ

อาจารย์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อ.อาลียะห์ มะแซ

หัวหน้างานภาษามลายูและกำกับดูแลงานอาเซียนศึกษา

งานภาษามลายู

อ.อาอีเซาะส์ เบ็ญหาวัน

อาจารย์

คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

ดร.อิทธิชัย สีดำ

อาจารย์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อ.อิบบรอเฮง อาลฮูเซน

อาจารย์

คณะครุศาสตร์

ดร.อิมรอน มีชัย

อาจารย์

คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

อ.อิมรอน แวมง

อาจารย์

คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

ผศ.ดร.อิสมะแอ เจ๊ะหลง

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

อ.อิสมาแอ ยีมะแซ

อาจารย์

คณะวิทยาการจัดการ

อ.อิสมาแอ ล่าเตะเกะ

อาจารย์

คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

ดร.อิสมาแอ สนิ

อาจารย์

คณะครุศาสตร์