คนที่คุณอาจรู้จัก ?

รายชื่อบุคลากรมหาวิทยาลัยทั้งหมด

ดร.อิทธิชัย สีดำ

อาจารย์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อ.อิบบรอเฮง อาลฮูเซน

อาจารย์

คณะครุศาสตร์

ดร.อิมรอน มีชัย

อาจารย์

คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

อ.อิมรอน แวมง

อาจารย์

คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

ผศ.ดร.อิสมะแอ เจ๊ะหลง

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

อ.อิสมาแอ ยีมะแซ

อาจารย์

คณะวิทยาการจัดการ

อ.อิสมาแอ ล่าเตะเกะ

อาจารย์

คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

ดร.อิสมาแอ สนิ

อาจารย์

คณะครุศาสตร์

อ.อิสยัส มะเก็ง

อาจารย์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผศ.ดร.อิสริยาภรณ์ ดำรงรักษ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

ผศ.ดร.อีลีหย๊ะ สนิโซ

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

อ.อุชุพร บถพิบูลย์

อาจารย์

คณะครุศาสตร์