คนที่คุณอาจรู้จัก ?

รายชื่อบุคลากรมหาวิทยาลัยทั้งหมด

อ.แวซำซูดิน แวดอกอ

อาจารย์

คณะวิทยาการจัดการ

ผศ.แวอาซีซะห์ ดาหะยี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะวิทยาการจัดการ

โซฟีนา ลาเม็ง

หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร

งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร

อ.โซฟีร์ หะยียูโซ๊ะ

อาจารย์

คณะวิทยาการจัดการ

อ.โซฟีลาน มะดาแฮ

อาจารย์

คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

ดร.โรซวรรณา เซพโฆลาม

อาจารย์

คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

อ.ไซนีย์ ตำภู

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อ.ไมซาเราะห์ สะมะแอ

อาจารย์

คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร