คนที่คุณอาจรู้จัก ?

รายชื่อบุคลากรมหาวิทยาลัยทั้งหมด

ดร.ชณิตา เก้าเอี้ยน

อาจารย์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผศ.ดร.ชมพูนุท ศรีพงษ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะวิทยาการจัดการ

อ.ชลธิชา สุรัตนสัญญา

อาจารย์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผศ.ชาติเชื้อ สุวรรณมุสิก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

อ.ชินวัจน์ งามวรรณากร

อาจารย์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ดร.ชินีเพ็ญ มะลิสุวรรณ

หัวหน้างานวิจัยและบริการวิชาการ

งานวิจัยและบริการวิชาการ

ดร.ชีวลา บาดกลาง

อาจารย์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อ.ชุติมา คำแก้ว

รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้

สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้

ซอฟวัน ป๊ะลาวัน

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

สำนักงานอธิการบดี

อ.ซอฟูวะห์ กูโน

อาจารย์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผศ.ซอและ เกปัน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

ผศ.ดร.ซันวานี จิใจ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร