คนที่คุณอาจรู้จัก ?

รายชื่อบุคลากรมหาวิทยาลัยทั้งหมด

อ.จุฑามาศ แก้วมณี

อาจารย์

คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

อ.ชฎาภรณ์ สวนแสน

อาจารย์

คณะวิทยาการจัดการ

ดร.ชณิตา เก้าเอี้ยน

อาจารย์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผศ.ดร.ชมพูนุท ศรีพงษ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะวิทยาการจัดการ

อ.ชลธิชา สุรัตนสัญญา

อาจารย์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผศ.ชาติเชื้อ สุวรรณมุสิก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

อ.ชินวัจน์ งามวรรณากร

อาจารย์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ดร.ชินีเพ็ญ มะลิสุวรรณ

อาจารย์

คณะวิทยาการจัดการ

ดร.ชีวลา บาดกลาง

อาจารย์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อ.ชุติมา คำแก้ว

รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้

สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้

อ.ซอพี บูแด

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

สำนักงานอธิการบดี

ซอฟวัน ป๊ะลาวัน

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

สำนักงานอธิการบดี