คนที่คุณอาจรู้จัก ?

รายชื่อบุคลากรมหาวิทยาลัยทั้งหมด

อ.ซอฟูวะห์ กูโน

อาจารย์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผศ.ซอและ เกปัน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

ผศ.ดร.ซันวานี จิใจ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

อ.ซามียะห์ บาเละ

อาจารย์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อ.ซารีนา กาหลง

อาจารย์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อ.ซำสีนาร์ ยาพา

อาจารย์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ซีตีมารียัม ยูโซ๊ะ

เจ้าหน้าที่ธุรการ

คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

ซุลกิฟลี ยิงทา

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

อ.ซุลกีฟลี นาแว

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

อ.ซูซัน หามะ

อาจารย์

คณะวิทยาการจัดการ

อ.ซูลฟีกอร์ มาโซ

ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดี

สำนักงานคณบดี

ผศ.ซูไบด๊ะ หะยีวาเงาะ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร