คนที่คุณอาจรู้จัก ?

รายชื่อบุคลากรมหาวิทยาลัยทั้งหมด

อ.ซามียะห์ บาเละ

อาจารย์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อ.ซารีนา กาหลง

อาจารย์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อ.ซำสีนาร์ ยาพา

อาจารย์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ซุลกิฟลี ยิงทา

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

อ.ซุลกีฟลี นาแว

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

อ.ซูซัน หามะ

อาจารย์

คณะวิทยาการจัดการ

อ.ซูลฟีกอร์ มาโซ

ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดี

สำนักงานคณบดี

ผศ.ซูไบด๊ะ หะยีวาเงาะ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

อ.ซูไรดา เจะนิ

อาจารย์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อ.ฌัชสกร คงชีวสกุล

อาจารย์

คณะครุศาสตร์

อ.ฎาวีณี ต่วนมูดอ

อาจารย์

คณะวิทยาการจัดการ

ผศ.ดร.ฐานกุล กุฏิภักดี

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสิทธิประโยชน์และรายได้

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา