คนที่คุณอาจรู้จัก ?

รายชื่อบุคลากรมหาวิทยาลัยทั้งหมด

อ.ฐานนท์ มณีนิล

อาจารย์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อ.ฐิติรัตน์ นิลวิจิตร

อาจารย์

คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

อ.ณฏฐาระวี พงค์กระพันธุ์

อาจารย์

คณะวิทยาการจัดการ

ผศ.ดร.ณฤดี เนตรโสภา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

อ.ณัฐญาวีรย์ เบ็ญนา

อาจารย์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ดร.ดาริกา จาเอาะ

อาจารย์

คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

อ.ดาลีซะห์ ดะยี

อาจารย์

คณะวิทยาการจัดการ

ผศ.ดุษฎี นาคเรือง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะวิทยาการจัดการ

อ.ตรีนุช เชาวนกฤษณกุล

อาจารย์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ดร.ตายูดิน อุสมาน

อาจารย์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อ.ธนวัฒน์ พรหมสุข -

อาจารย์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อ.ธวัลรัตน์ พรหมวิเศษ

อาจารย์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์