คนที่คุณอาจรู้จัก ?

รายชื่อบุคลากรมหาวิทยาลัยทั้งหมด

ดร.นัชชิมา บาเกาะ

อาจารย์

คณะครุศาสตร์

รศ.ดร.นัทที ขจรกิตติยา

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ผศ.ดร.นันทรัตน์ นามบุรี

คณบดีคณะวิทยาการจัดการ

คณะวิทยาการจัดการ

ผศ.ดร.นันทา จันทร์แก้ว

ผู้อำนวยการสำนักงานผู้อำนวยการ

สำนักงานผู้อำนวยการ

ดร.น่านน้ำ บัวคล้าย

อาจารย์

คณะครุศาสตร์

นารีฮะห์ หวันหวัง

เจ้าหน้าที่ธุรการ

คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

อ.นาเดีย ปายอ

อาจารย์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผศ.นิชาภัทรชย์ รวิชาติ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผศ.ดร.นิชาวดี ตานีเห็ง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะวิทยาการจัดการ

ผศ.ดร.นิตยา เรืองแป้น

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะครุศาสตร์

อ.นินุสรา มินทราศักดิ์

อาจารย์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผศ.นิภาภัทร์ กุณฑล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร