คนที่คุณอาจรู้จัก ?

รายชื่อบุคลากรมหาวิทยาลัยทั้งหมด

ผศ.ดร.นิชาวดี ตานีเห็ง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะวิทยาการจัดการ

ผศ.ดร.นิตยา เรืองแป้น

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะครุศาสตร์

อ.นินุสรา มินทราศักดิ์

อาจารย์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผศ.นิภาภัทร์ กุณฑล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

ดร.นิมารูนี หะยีวาเงาะ

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

คณะวิทยาการจัดการ

ดร.นิรันดิ์เกียรติ ลิ่วคุณูปการ

รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ดร.นิราณี บือราเฮง

หัวหน้างานจัดการศึกษา

งานจัดการศึกษา

นิรุซดุดดีน มะเต๊ะ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ดร.นิสาพร มูหะมัด

อาจารย์

คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

นิฮาฟีซา ดลภาค

นักวิชาการศึกษา 4

สำนักงานอธิการบดี

นิฮุสนานี ละตะเย๊าะ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

สำนักงานอธิการบดี

ดร.นุชนภา เลขาวิจิตร์

อาจารย์

คณะวิทยาการจัดการ