คนที่คุณอาจรู้จัก ?

รายชื่อบุคลากรมหาวิทยาลัยทั้งหมด

ดร.นิมารูนี หะยีวาเงาะ

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

คณะวิทยาการจัดการ

อ.นิยา บิลยะแม

อาจารย์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ดร.นิรันดิ์เกียรติ ลิ่วคุณูปการ

รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ดร.นิราณี บือราเฮง

หัวหน้างานจัดการศึกษา

งานจัดการศึกษา

นิรุซดุดดีน มะเต๊ะ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ดร.นิสาพร มูหะมัด

อาจารย์

คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

นิฮาฟีซา ดลภาค

นักวิชาการศึกษา 4

สำนักงานอธิการบดี

นิฮุสนานี ละตะเย๊าะ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

สำนักงานอธิการบดี

ดร.นุชนภา เลขาวิจิตร์

อาจารย์

คณะวิทยาการจัดการ

ผศ.นุชนาถ เต็มดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

ผศ.นุชเนตร ตาเย๊ะ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

อ.นุรฟิตตรี หะยีดารียอ

อาจารย์

คณะครุศาสตร์