เว็บไซต์นี้เป็นเวอร์ชั่น Demo เท่านั้น หน้าหลัก

อ.กอเดช อ้าสะกะละ

อาจารย์

คณะครุศาสตร์

ชื่อ - สกุล

นายกอเดช อ้าสะกะละ

อีเมล

ตำแหน่ง

อาจารย์

หน่วยงานที่สังกัด

ตำแหน่งบริหาร

-ไม่มี-

ตำแหน่งทางวิชาการ

อาจารย์

ประวัติการศึกษา

คุณวุฒิ

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

สาขา

หลักสูตรและการสอน

สถาบัน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปีที่สำเร็จ

กรกฎาคม 2018

คุณวุฒิ

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

สาขา

จิตวิทยาการศึกษา

สถาบัน

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ปีที่สำเร็จ

ตุลาคม 1994

คุณวุฒิ

ศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขา

จิตวิทยาและการแนะแนว

สถาบัน

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ปีที่สำเร็จ

มีนาคม 1985