เว็บไซต์นี้เป็นเวอร์ชั่น Demo เท่านั้น หน้าหลัก

งานสอน

ประสบการณ์สอน

ระดับต่ำกว่าปริญญาตรี 1 ปี
ชื่อวิชา การพัฒนาบุคลิกภาพ 3 (3-0-0) นก.
ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 2 ปี
ชื่อวิชา จิตวิทยาการเรียนการสอนและการแนะแนว 3 (2-2-5) นก.
ชื่อวิชา จิตวิทยาการเรียนการสอนและการแนะแนวสำหรับครู 3 (2-2-5) นก.
ระดับปริญญาตรี 15 ปี
ชื่อวิชา การคิดและการพัฒนาตน 2 (2-0-4) นก.
ชื่อวิชา การจัดการเรียนรู้และการจัดการห้องเรียน 3 (2-2-5) นก.
ชื่อวิชา การจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อพัฒนาชีวิต 3 (2-2-0) นก.
ชื่อวิชา การจัดบริการทางจิตวิทยาและการแนะแนว 3 (2-2-5) นก.
ชื่อวิชา การทดสอบทางจิตวิทยา 3 (2-2-5) นก.
ชื่อวิชา การทดสอบทางบุคลิกภาพกับการแนะแนว 3 (2-2-0) นก.
ชื่อวิชา การทดสอบทางสติปัญญาและบุคลิกภาพ 3 (2-2-5) นก.
ชื่อวิชา การบริหารงานแนะแนวในโรงเรียนและงานกิจการนักเรียนนักศึกษา 3 (3-0-0) นก.
ชื่อวิชา การปฏิบัติงานวิชาชีพครู 1 3 (135) นก.
ชื่อวิชา การปฏิบัติงานวิชาชีพครู 2 3 (135) นก.
ชื่อวิชา การปฏิบัติงานวิชาชีพครู 3 3 (135) นก.
ชื่อวิชา การปฏิบัติงานสอนในสถานศึกษา 1 8 (360) นก.
ชื่อวิชา การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเต็มรูป 3 5 (450) นก.
ชื่อวิชา การพัฒนาทักษะการคิด 2 (1-2-3) นก.
ชื่อวิชา การพัฒนาบุคลิกภาพ 3 (2-2-5) นก.
ชื่อวิชา การพัฒนาบุคลิกภาพ 3 (3-0-0) นก.
ชื่อวิชา การพัฒนาศักยภาพมนุษย์ 3 (2-2-0) นก.
ชื่อวิชา การพัฒนาหลักสูตร 3 (2-2-5) นก.
ชื่อวิชา การพัฒนาหลักสูตร 3 (2-2-5) นก.
ชื่อวิชา การวัดผลและการทดสอบทางจิตวิทยาและการแนะแนว 3 (2-2-0) นก.
ชื่อวิชา การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพจิตวิทยา 2 (90) นก.
ชื่อวิชา คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครู 3 (2-2-5) นก.
ชื่อวิชา จิตวิทยาการแนะแนวเด็กวัยรุ่น 2 (1-2-3) นก.
ชื่อวิชา จิตวิทยาพัฒนาการ 3 (3-0-0) นก.
ชื่อวิชา จิตวิทยาสำหรับครู 3 (2-2-5) นก.
ชื่อวิชา จิตวิทยาสำหรับครู 3 (2-2-5) นก.
ชื่อวิชา จิตวิทยาสำหรับครู 3 (2-2-5) นก.
ชื่อวิชา จิตวิทยาสำหรับงานสังคมสงเคราะห์ 3 (3-0-6) นก.
ชื่อวิชา จิตวิทยาสุขภาพ 3 (3-0-6) นก.
ชื่อวิชา จิตวิทยาและการแนะแนวสำหรับครู 3 (2-2-5) นก.
ชื่อวิชา จิตวิทยาและการแนะแนวสำหรับครู 3 (2-2-5) นก.
ชื่อวิชา จิตวิทยาและการแนะแนวสำหรับครู 3 (2-2-5) นก.
ชื่อวิชา ทิศทางและแนวโน้มการประถมศึกษา 2 (1-2-3) นก.
ชื่อวิชา บูรณาการวิชาชีพครู 5 (2-4-3) นก.
ชื่อวิชา ปฏิบัติการวิชาชีพครู 1 2 (120) นก.
ชื่อวิชา ปฏิบัติการวิชาชีพครู 2 4 (240) นก.
ชื่อวิชา ปรัชญาการศึกษา 3 (2-2-5) นก.
ชื่อวิชา ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1 2 (90) นก.
ชื่อวิชา พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน 3 (3-0-0) นก.
ชื่อวิชา พลวัตกลุ่มกับการเสริมสร้างเจตคติ 3 (2-2-5) นก.
ชื่อวิชา ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีสำหรับครู 3 (2-2-5) นก.
ชื่อวิชา ภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับครู 3 (2-2-5) นก.
ชื่อวิชา สิ่งแวดล้อมศึกษาในชุมชนเพื่อการจัดการเรียนรู้ 3 (2-2-5) นก.
ชื่อวิชา เทคนิคการให้คำปรึกษา 3 (2-2-5) นก.

* หมายเหตุ แสดงข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่ปี 2550.