เว็บไซต์นี้เป็นเวอร์ชั่น Demo เท่านั้น หน้าหลัก

อ.อับบ๊าส พาลีเขตต์

อาจารย์

คณะวิทยาการจัดการ

อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ คณะวิทยาการจัดการ

ดูข้อมูลเพิ่มเติม