เว็บไซต์นี้เป็นเวอร์ชั่น Demo เท่านั้น หน้าหลัก

ผลงานวิชาการ

บทความทางวิชาการ

ผู้เขียน

บุปผา ไชยแสง

การนำเสนอผลงาน (ในงานประชุมทางวิชาการ/ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ)

วารสารอินฟอร์เมชั่น

ปีที่นำเสนอ

2019

จัดโดย

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

จังหวัดหรือเมือง

ขอนแก่น

ประเทศ

Thailand (TH)

ผู้เขียน

บุปผา ไชยแสง , ผู้ร่วมเขียนบทความ นูรีดา จะปะกียา, ชุติมา คำแก้ว, จารุณี การี, ชินวัจน์ งามวรรณากร

การนำเสนอผลงาน (ในงานประชุมทางวิชาการ/ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ)

วารสารอินฟอร์เมชั่น

ปีที่นำเสนอ

2017

จัดโดย

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

จังหวัดหรือเมือง

ขอนแก่น

ประเทศ

Thailand (TH)

งานวิจัย

- ผลการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อสังคมออนไลน์ วิชาสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, ปีที่จัดทำ 2019

- ความต้องการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนประถมศึกษาในจังหวัดยะลา, ปีที่จัดทำ 2017

เอกสารประกอบการสอน

- ธุรกิจสารสนเทศ, ปีที่จัดทำ 2018