เว็บไซต์นี้เป็นเวอร์ชั่น Demo เท่านั้น หน้าหลัก

ผลงานวิชาการ

บทความทางวิชาการ

ผู้เขียน

ชุติมา คำแก้ว

การนำเสนอผลงาน (ในงานประชุมทางวิชาการ/ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ)

ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ TCI กลุ่ม1

ปีที่นำเสนอ

2020

จัดโดย

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

จังหวัดหรือเมือง

ยะลา

ประเทศ

Thailand (TH)

ผู้เขียน

ชุติมา คำแก้ว , ผู้ร่วมเขียนบทความ วรากร แซ่พุ่น

การนำเสนอผลงาน (ในงานประชุมทางวิชาการ/ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ)

นำเสนองานประชุมวิชาการ ในการประชุมใหญ่โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาวิชาการครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 2-4 มีนาคม 2560

ปีที่นำเสนอ

2017

จัดโดย

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

จังหวัดหรือเมือง

อุดรธานี

ประเทศ

Thailand (TH)

งานวิจัย

- การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง การจัดหมู่หนังสือระบบทศนิยมดิวอี้ สำหรับครูห้องสมุดโรงเรียนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้, ปีที่จัดทำ 2019

- การพัฒนาสื่อเทคโนโลยีเสมือนจริง เรื่อง การสนทนาในชีวิตประจำวัน 4 ภาษา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนต้น, ปีที่จัดทำ 2018

- การพัฒนาเกมส์ส่งเสริมการอ่านด้วยโปรแกรม Power point เรื่องสุภาษิตไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4, ปีที่จัดทำ 2018

- การศึกษาพฤติกรรมการใช้บริการห้องสมุดของนักเรียนโรงเรียนมุสลิมศึกษา จังหวัดยะลา -ศึกษาสภาพและปัญหาการเรียนการสอนภาษาจีนของโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดยะลา, ปีที่จัดทำ 2016

- การสร้างบทเรียนบนเครือข่ายแอพพลิเคชั่น เรื่อง ทักษะการเรียนรู้ภาษาจีน สำหรับนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาตใต้, ปีที่จัดทำ 2016

- ศึกษาสภาพและปัญหาการเรียนการสอนภาษาจีนของโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดยะลา, ปีที่จัดทำ 2015

เอกสารประกอบการสอน

- การผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และสื่อผสม, ปีที่จัดทำ 2016

- สารสนเทศและสังคมแห่งการเรียนรู้, ปีที่จัดทำ 2015

- สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต, ปีที่จัดทำ 2014

- สารนิเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า, ปีที่จัดทำ 2015

ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น ๆ

- หนังสืออิเล็กทรอนิกส์การจีดหมูหนังสือระบบดิวอี้, ปีที่จัดทำ 2020

- CAI สารสนเทศและสังคมแห่งการเรียนรู้ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้, ปีที่จัดทำ 2020