ประเมินเว็บไซต์

คนที่คุณอาจรู้จัก ?

รายชื่อบุคลากรมหาวิทยาลัยทั้งหมด

ผศ.นิภาภัทร์ กุณฑล

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

ดร.นิมารูนี หะยีวาเงาะ

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

คณะวิทยาการจัดการ

อ.นิยา บิลยะแม

อาจารย์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ดร.นิรันดิ์เกียรติ ลิ่วคุณูปการ

รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ดร.นิราณี บือราเฮง

อาจารย์

คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

นิรุซดุดดีน มะเต๊ะ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผศ.ดร.นิสาพร มูหะมัด

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

นิฮาฟีซา ดลภาค

นักวิชาการศึกษา

สำนักงานอธิการบดี

นิฮุสนานี ละตะเย๊าะ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

สำนักงานอธิการบดี

ดร.นุชนภา เลขาวิจิตร์

อาจารย์

คณะวิทยาการจัดการ

ผศ.นุชนาถ เต็มดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

ผศ.นุชเนตร ตาเย๊ะ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร