ประเมินเว็บไซต์

คนที่คุณอาจรู้จัก ?

รายชื่อบุคลากรมหาวิทยาลัยทั้งหมด

อ.นูรุลฮุสนา ปารามัล

อาจารย์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

นูร์ยาตี เจ๊ะโก๊ะ

พนักงานธุรการ

คณะครุศาสตร์

ดร.นโรดม กิตติเดชานุภาพ

ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

อ.บุคอรี มะตูแก

อาจารย์

คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

ผศ.ดร.บุญธิดา จิรรัตนโสภา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

ผศ.ดร.บุญสิทธิ์ ไชยชนะ

รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

อ.บุปผา ไชยแสง

อาจารย์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อ.ปฏิพัทธ์ ชุมเกศ

อาจารย์

คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

ดร.ปพน บุษยมาลย์

อาจารย์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อ.ปราณี หลำเบ็ญสะ

อาจารย์

คณะครุศาสตร์

ผศ.ปราโมทย์ ศรีปลั่ง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อ.ปริยาภัทร เพ็ชรจรูญ

อาจารย์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์