ประเมินเว็บไซต์

คนที่คุณอาจรู้จัก ?

รายชื่อบุคลากรมหาวิทยาลัยทั้งหมด

ดร.กูมัจดี ยามิรูเด็ง

อาจารย์

คณะวิทยาการจัดการ

ดร.กูรอซียะห์ ยามิรูเด็ง

อาจารย์

คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

อ.ขวัญตา ทวีสุข

อาจารย์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อ.ขวัญฤทัย แซ่ลิ่ม

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัยและเลขานุการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

อ.คมวิทย์ สุขเสนีย์

อาจารย์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คอยรุณนิสา มะลูมุ

เจ้าหน้าที่วิจัย

สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้

ผศ.คอลีเย๊าะ เจ๊ะโด

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อ.คอสียาห์ สะลี

อาจารย์

คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

ดร.คืนจันทร์ ณ นคร

ผู้อำนวยการสำนักงานผู้อำนวยการ

สำนักงานผู้อำนวยการ

ผศ.ดร.คเณศ รัตนวิไล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อ.จรัญ พิทักษ์ธรรม

หัวหน้างานประชาสัมพันธ์

งานประชาสัมพันธ์และมวลชนสัมพันธ์

อ.จรินรัตน์ วรวงศ์พิทักษ์

อาจารย์

คณะวิทยาการจัดการ