ประเมินเว็บไซต์

คนที่คุณอาจรู้จัก ?

รายชื่อบุคลากรมหาวิทยาลัยทั้งหมด

อ.เธียรณพัฒน์ เมืองหลวง

อาจารย์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อ.เนาวรัตน์ มะลีลาเต๊ะ

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

คณะครุศาสตร์

อ.เบญญาดา เหล่าธนถาวร

หัวหน้างานจัดการศึกษา

งานจัดการศึกษา

ผศ.ดร.เพ็ญนภา เกื้อเกตุ

ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา

กองพัฒนานักศึกษา

อ.เฟรดาว สุไลมาน

อาจารย์

คณะครุศาสตร์

ดร.เมธิยา หมวดฉิม

อาจารย์

คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

ผศ.เวคิน วุฒิวงศ์

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาชุมชนท้องถิ่น

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

อ.เสาวลักษณ์ สมวงษ์

อาจารย์

คณะครุศาสตร์

รศ.เอกฉัตร วิทยอภิบาลกุล

รองศาสตราจารย์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เฮลมี่ แวนามะ

สถาปนิก

สำนักงานอธิการบดี

อ.แพรวศรี เดิมราช

อาจารย์

คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

อ.แวซำซูดิน แวดอกอ

อาจารย์

คณะวิทยาการจัดการ