ประเมินเว็บไซต์

คนที่คุณอาจรู้จัก ?

รายชื่อบุคลากรมหาวิทยาลัยทั้งหมด

ผศ.ฌัชสกร คงชีวสกุล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะครุศาสตร์

อ.ฎาวีณี ต่วนมูดอ

อาจารย์

คณะวิทยาการจัดการ

ผศ.ดร.ฐานกุล กุฏิภักดี

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสิทธิประโยชน์และรายได้

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ผศ.ฐานนท์ มณีนิล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อ.ฐิติรัตน์ นิลวิจิตร

อาจารย์

คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

ผศ.ดร.ณฏฐาระวี พงค์กระพันธุ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะวิทยาการจัดการ

ผศ.ดร.ณฤดี เนตรโสภา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

อ.ณัฐญาวีรย์ เบ็ญนา

อาจารย์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ดร.ดาริกา จาเอาะ

อาจารย์

คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

อ.ดาลีซะห์ ดะยี

อาจารย์

คณะวิทยาการจัดการ

ผศ.ดร.ดุษฎี นาคเรือง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะวิทยาการจัดการ

อ.ตรีนุช เชาวนกฤษณกุล

อาจารย์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์