เว็บไซต์นี้เป็นเวอร์ชั่น Demo เท่านั้น หน้าหลัก

ดร.กัลยรัตน์ พินิจจันทร์

รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ชื่อ - สกุล

นางสาวกัลยรัตน์ พินิจจันทร์

อีเมล

ตำแหน่ง

อาจารย์

หน่วยงานที่สังกัด

ตำแหน่งบริหาร

รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ตำแหน่งทางวิชาการ

อาจารย์

ประวัติการศึกษา

คุณวุฒิ

บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต

สาขา

การจัดการธุรกิจ

สถาบัน

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

ปีที่สำเร็จ

สิงหาคม 2017

คุณวุฒิ

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

สาขา

การบัญชี

สถาบัน

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ปีที่สำเร็จ

ตุลาคม 2006

ประวัติการฝึกอบรม

การจัดทำแผนพัฒนาดิจิทัลมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

2020-08-04 - 2020-08-06

-ไม่ระบุ-
อบรมปฏิบัติการ "ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตร 2 (สำหรับผู้ไม่มีประสบการณ์ประเมินคุณภาพ)"

2020-12-20 - 2020-12-23

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต