เว็บไซต์นี้เป็นเวอร์ชั่น Demo เท่านั้น หน้าหลัก

อ.อิสยัส มะเก็ง

อาจารย์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ชื่อ - สกุล

นายอิสยัส มะเก็ง

อีเมล

ตำแหน่ง

อาจารย์

หน่วยงานที่สังกัด

ตำแหน่งบริหาร

-ไม่มี-

ตำแหน่งทางวิชาการ

อาจารย์

ประวัติการศึกษา

คุณวุฒิ

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

สาขา

ไม่ระบุสาขาวิชาเอก

สถาบัน

Aligarh Muslim university

ปีที่สำเร็จ

ตุลาคม 2013

คุณวุฒิ

ศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขา

รัฐศาสตร์ (การปกครอง)

สถาบัน

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ปีที่สำเร็จ

มีนาคม 2009

ประวัติการฝึกอบรม

โครงการการพัฒนาทักษะการวัดและการประเมินผลการเรียนรู้

2016-12-08 - 2016-12-10

-ไม่ระบุ-
อบรม โครงการการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

2016-06-16 - 2016-06-17

-ไม่ระบุ-
หลักจริยธรรมการวิจัยและการทบทวนพิจารณาโครงการวิจัย

2019-03-27 - 2019-03-30

-ไม่ระบุ-