เว็บไซต์นี้เป็นเวอร์ชั่น Demo เท่านั้น หน้าหลัก

ผลงานวิชาการ

บทความทางวิชาการ

ผู้เขียน

ศิริลักษณ์ คัมภิรานนท์ , ผู้ร่วมเขียนบทความ สุปรีญา นุ่นเกลี้ยง, นูรรีย๊ะ ล่าเตะเกะ, อิสยัส มะเก็ง

การนำเสนอผลงาน (ในงานประชุมทางวิชาการ/ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ)

วารสารวิชาการ

ปีที่นำเสนอ

2020

จัดโดย

จังหวัดหรือเมือง

ประเทศ

Thailand (TH)

ผู้เขียน

อิสยัส มะเก็ง , ผู้ร่วมเขียนบทความ อิสยัส มะเก็ง, อิลฮัม ยีลาเตะ

การนำเสนอผลงาน (ในงานประชุมทางวิชาการ/ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ)

งานประชุมวิชาการ

ปีที่นำเสนอ

2016

จัดโดย

มหาวิทยาลัยฟาฏอนี

จังหวัดหรือเมือง

ปัตตานี

ประเทศ

Thailand (TH)

งานวิจัย

- ปัจจัยและเงื่อนไขของความสำเร็จและความล้มเหลวของกระบวนการดำเนินงานในด้านการดำเนินกิจกรรมตามหลักสูตรการบำบัดผู้ป่วย(ผู้ติดยาเสพติด)ของสถานบำบัดในพื้นที่จังหวัดปัตตานี, ปีที่จัดทำ 2020

- การมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการท่องเที่ยวชุมชน OTOP นวัตวิถี : กรณีศึกษาต้าบลหน้าถ้า อ้าเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา, ปีที่จัดทำ 2019

- การรับนู้และการตอบสนองบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อการควบคุมยาสูบแบบบุรณาการมิติกฏหมายและมิติสังคมในระดับพื้นที่: กรณีศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอรามัน จังหวัดยะลา, ปีที่จัดทำ 2019

- การปลูกฝังคำสอนของศาสนาอิสลามที่ส่งเสริมสันติสุขและความเข้าใจในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้: กรณีศึกษาชุมชนมุสลิมในตำบลบาโงยซิแน อำเภอยะหา จังหวัดยะลา., ปีที่จัดทำ 2010

- การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมต่อเยาวชนของผู้นำศาสนา กรณีศึกษา ผู้นำศาสนาในพื้นที่ ต.บาโงยซิแน อ.ยะหา จ.ยะลา, ปีที่จัดทำ 2009

- มะพร้าวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ ต.ปิยามุมัง อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี,, ปีที่จัดทำ 2009