เว็บไซต์นี้เป็นเวอร์ชั่น Demo เท่านั้น หน้าหลัก

ดร.อิทธิชัย สีดำ

อาจารย์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ชื่อ - สกุล

นายอิทธิชัย สีดำ

อีเมล

ตำแหน่ง

อาจารย์

หน่วยงานที่สังกัด

ตำแหน่งบริหาร

-ไม่มี-

ตำแหน่งทางวิชาการ

อาจารย์

ประวัติการศึกษา

คุณวุฒิ

รัฐประศาสนศาสตรดุษฏีบัณฑิต

สาขา

นโยบายสาธารณะ

สถาบัน

มหาวิทยาลัยมหิดล

ปีที่สำเร็จ

กันยายน 2018

คุณวุฒิ

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

สาขา

รัฐประศาสนศาสตร์หรือบริหารรัฐกิจ

สถาบัน

มหาวิทยาลัยมหิดล

ปีที่สำเร็จ

มีนาคม 2010

คุณวุฒิ

ศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขา

รัฐศาสตร์ (การปกครอง)

สถาบัน

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ปีที่สำเร็จ

ตุลาคม 2007

ประวัติการฝึกอบรม

อบรมศึกษาดูงานสหกิจศึกษา ณ มหาวิทยาลัยราชมงคลคลองหก

2019-11-29 - 2019-11-29

-ไม่ระบุ-
การเตรียมตัวและแนวการขอรับรองการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

2020-08-19 - 2020-08-19

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
การสร้างนวัตกรรมในยุคดิจิทัล ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

2020-08-02 - 2020-08-02

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา