เว็บไซต์นี้เป็นเวอร์ชั่น Demo เท่านั้น หน้าหลัก

ผลงานวิชาการ

บทความทางวิชาการ

ผู้เขียน

ชมพูนุท ศรีพงษ์ , ผู้ร่วมเขียนบทความ สันติ อารักษ์คุณากร, กนกวรรณ กาญจนธานี, สัสดี กำแพงดี, ปิยะดา มณีนิล

การนำเสนอผลงาน (ในงานประชุมทางวิชาการ/ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ)

วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร

ปีที่นำเสนอ

2019

จัดโดย

มหาวิทยาลัยศิลปากร

จังหวัดหรือเมือง

นครปฐม

ประเทศ

Thailand (TH)

ผู้เขียน

กนกวรรณ กาญจนธานี , ผู้ร่วมเขียนบทความ นิมารูนี หะยีวาเงาะ

การนำเสนอผลงาน (ในงานประชุมทางวิชาการ/ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ)

การประชุมวิชาการเวทีวิจัยมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 12 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ปีที่นำเสนอ

2018

จัดโดย

มหาวิทยาลัยบูรพา

จังหวัดหรือเมือง

ชลบุรี

ประเทศ

Thailand (TH)

ผู้เขียน

อัปสร อีซอ , ผู้ร่วมเขียนบทความ ปวีณา เจะอารง, กนกวรรณ กาญจนธานี, รุซณี ซูสารอ, ชรีฮาน ยีแว

การนำเสนอผลงาน (ในงานประชุมทางวิชาการ/ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ)

วารสารวิทยาการจัดการ

ปีที่นำเสนอ

2017

จัดโดย

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

จังหวัดหรือเมือง

สุราษฎร์ธานี

ประเทศ

Thailand (TH)

ผู้เขียน

อัปสร อีซอ , ผู้ร่วมเขียนบทความ ปวีณา เจะอารง, กนกวรรณ กาญจนธานี, รุซณี ซูสารอ

การนำเสนอผลงาน (ในงานประชุมทางวิชาการ/ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ)

วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ปีที่นำเสนอ

2017

จัดโดย

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

จังหวัดหรือเมือง

ยะลา

ประเทศ

Thailand (TH)

ผู้เขียน

อัปสร อีซอ , ผู้ร่วมเขียนบทความ ปวีณา เจะอารง, กนกวรรณ กาญจนธานี, รุซณี ซูสารอ

การนำเสนอผลงาน (ในงานประชุมทางวิชาการ/ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ)

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 5

ปีที่นำเสนอ

2016

จัดโดย

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

จังหวัดหรือเมือง

ยะลา

ประเทศ

Thailand (TH)

ผู้เขียน

กนกวรรณ กาญจนธานี , ผู้ร่วมเขียนบทความ นิมารูนี หะยีวาเงาะ, สุทัศน์ รุ่งระวิวรรณ, ปิยะดา มณีนิล

การนำเสนอผลงาน (ในงานประชุมทางวิชาการ/ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ)

การประชุมวิชาการวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 10 สถาบันวิจัยและพัฒนา

ปีที่นำเสนอ

2016

จัดโดย

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

จังหวัดหรือเมือง

จันทบุรี

ประเทศ

Thailand (TH)

ผู้เขียน

กนกวรรณ กาญจนธานี

การนำเสนอผลงาน (ในงานประชุมทางวิชาการ/ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ)

วารสารครุพิบูล

ปีที่นำเสนอ

2015

จัดโดย

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

จังหวัดหรือเมือง

พิษณุโลก

ประเทศ

Thailand (TH)

ผู้เขียน

กนกวรรณ กาญจนธานี

การนำเสนอผลงาน (ในงานประชุมทางวิชาการ/ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ)

วารสารวิทยาการจัดการ

ปีที่นำเสนอ

2015

จัดโดย

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

จังหวัดหรือเมือง

สงขลา

ประเทศ

Thailand (TH)

ผู้เขียน

กนกวรรณ กาญจนธานี

การนำเสนอผลงาน (ในงานประชุมทางวิชาการ/ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ)

งานสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 7

ปีที่นำเสนอ

2015

จัดโดย

วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

จังหวัดหรือเมือง

ชลบุรี

ประเทศ

Thailand (TH)

ผู้เขียน

กนกวรรณ กาญจนธานี

การนำเสนอผลงาน (ในงานประชุมทางวิชาการ/ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ)

Journal of Management Research

ปีที่นำเสนอ

2014

จัดโดย

จังหวัดหรือเมือง

ประเทศ

United States (US)

ผู้เขียน

กนกวรรณ กาญจนธานี

การนำเสนอผลงาน (ในงานประชุมทางวิชาการ/ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ)

International Jornal of business and Social Science

ปีที่นำเสนอ

2014

จัดโดย

จังหวัดหรือเมือง

ประเทศ

United States (US)

ผู้เขียน

กนกวรรณ กาญจนธานี

การนำเสนอผลงาน (ในงานประชุมทางวิชาการ/ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ)

the The 6th Silpakorn University International conference on Academic Research and Creative Arts: Integration of Art and Science.

ปีที่นำเสนอ

2013

จัดโดย

Silpakorn University

จังหวัดหรือเมือง

นครปฐม

ประเทศ

Thailand (TH)

ผู้เขียน

กนกวรรณ กาญจนธานี

การนำเสนอผลงาน (ในงานประชุมทางวิชาการ/ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ)

การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการบริหารจัดการครั้งที่ 5 คณะวิทยาการจัดการ

ปีที่นำเสนอ

2013

จัดโดย

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

จังหวัดหรือเมือง

สงขลา

ประเทศ

Thailand (TH)

ผู้เขียน

กนกวรรณ กาญจนธานี

การนำเสนอผลงาน (ในงานประชุมทางวิชาการ/ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ)

การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการบริหารจัดการครั้งที่ 4 คณะวิทยาการจัดการ

ปีที่นำเสนอ

2012

จัดโดย

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

จังหวัดหรือเมือง

สงขลา

ประเทศ

Thailand (TH)

ผู้เขียน

กนกวรรณ กาญจนธานี

การนำเสนอผลงาน (ในงานประชุมทางวิชาการ/ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ)

การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 1 โครงการศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขารัฐศาสตร์(ภาคพิเศษ)

ปีที่นำเสนอ

2012

จัดโดย

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับสมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

จังหวัดหรือเมือง

นนทบุรี

ประเทศ

Thailand (TH)

งานวิจัย

- พฤติกรรมการใช้และการซื้อสินค้าผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, ปีที่จัดทำ 2016

- อัตลักษณ์นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, ปีที่จัดทำ 2015

- การพัฒนาวิสาหกิจขนาดย่อมในเขตพื้นที่ชายแดนใต้ตามแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์, ปีที่จัดทำ 2014

- การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดยะลา, ปีที่จัดทำ 2009

ตำรา

- การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์, ปีที่จัดทำ 2018