เว็บไซต์นี้เป็นเวอร์ชั่น Demo เท่านั้น หน้าหลัก

อ.การ์ตีนี วาโด

อาจารย์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ความเชี่ยวชาญ -โครงสร้างภาษามลายู -อิทธิพลภาษามลายูถิ่นในการสอนภาษามลายู -เทคนิคการสอนภาษามลายูสำหรับครูภาษามลายู -วิธีการสอนภาษามลายูระดับประถมศึกษา -การเขียนภาษามลายู -ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร

ดูข้อมูลเพิ่มเติม