เว็บไซต์นี้เป็นเวอร์ชั่น Demo เท่านั้น หน้าหลัก

บริการวิชาการ

รายละเอียด

โครงการนี้ได้จัดขึ้นเพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษามลายูมาตรฐานให้เยาวชนในพื้นที่จังหวัดยะลา เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการมีทักษะการใช้ภาษาที่ดีขึ้นหลังจากเข้าร่วมโครงการนี้

กลุ่มเป้าหมาย

เยวชนในพื้นที่จังหวัดยะลา

สถานที่ จังหวัดสตูล

วันที่ดำเนินการ 2012

รายละเอียด

โครงการนี้จัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยได้เชิญวิทยากรเชี่ยวชาญพิเศษจากประเทศมาเลเซีย โครงการได้รับการตอบรับอย่างดีจากครูที่สอนไม่ตรงสาย ผู้เข้าร่วมมีทักษะการสอนภาษามลายูที่ดีขึ้นหลังร่วมโครงการ

กลุ่มเป้าหมาย

ครูสอนภาษามลายูที่เรียนไม่ตรงสาย

สถานที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

วันที่ดำเนินการ 2019

รายละเอียด

การบริการวิชาการครั้งนี้สามารถพัฒนาศักยภาพด้านการใช้ภาษามลายูสำหรับครูในอำเภอบาเจาะและได้รับการตอบรับเป็นอย่างดียิ่ง ครูได้เรียนรู้การใช้เทคนิคการสอนภาษามลายูผ่านเทคนิคการเล่านิทานและการสร้างสื่อการสอนที่สามารถดึงดูดความสนใจของผู้เรียนได้เป็นอย่างดี

กลุ่มเป้าหมาย

คณะครูผู้สอนในโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญในอำเภอบาเจาะและอำเภอใกล้เคียง

สถานที่ โรงเรียนดารุลอามาน

วันที่ดำเนินการ 2018