เว็บไซต์นี้เป็นเวอร์ชั่น Demo เท่านั้น หน้าหลัก

อ.คมวิทย์ สุขเสนีย์

อาจารย์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ชื่อ - สกุล

นายคมวิทย์ สุขเสนีย์

อีเมล

ตำแหน่ง

อาจารย์

หน่วยงานที่สังกัด

ตำแหน่งบริหาร

-ไม่มี-

ตำแหน่งทางวิชาการ

อาจารย์

ประวัติการศึกษา

คุณวุฒิ

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

สาขา

การปกครองท้องถิ่น

สถาบัน

มหาวิทยาลัยทักษิณ

ปีที่สำเร็จ

-ไม่ระบุ-

คุณวุฒิ

ศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขา

รัฐศาสตร์

สถาบัน

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ปีที่สำเร็จ

-ไม่ระบุ-