เว็บไซต์นี้เป็นเวอร์ชั่น Demo เท่านั้น หน้าหลัก

บริการวิชาการ

รายละเอียด

โครงการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนของประชาชนในท้องถิ่นระยะที่ 4

กลุ่มเป้าหมาย

ผู้ประสบปัญหาความยากจน

สถานที่ อำเภอเบตงและอำเภอกรงปีนังจังหวัดยะลา

วันที่ดำเนินการ 8-11 ตุลาคม 2562

รายละเอียด

โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

กลุ่มเป้าหมาย

ครัวเรือนยากจน

สถานที่ จังหวัดนราธิวาส

วันที่ดำเนินการ 23-24 ธันวาคม 2562

รายละเอียด

โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

กลุ่มเป้าหมาย

ครัวเรือนยากจน

สถานที่ จังหวัดนราธิวาส

วันที่ดำเนินการ 5 กุมภาพันธ์ 2563

รายละเอียด

โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

กลุ่มเป้าหมาย

ครัวเรือนยากจน

สถานที่ จังหวัดนราธิวาส

วันที่ดำเนินการ 7-8 มกราคม 2563

รายละเอียด

โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

กลุ่มเป้าหมาย

ผู้มีรายได้ตกเกณฑ์

สถานที่ จังหวัดนราธิวาส

วันที่ดำเนินการ 21-23 สิงหาคม 2563