เว็บไซต์นี้เป็นเวอร์ชั่น Demo เท่านั้น หน้าหลัก

ผลงานวิชาการ

บทความทางวิชาการ

ผู้เขียน

คมวิทย์ สุขเสนีย์

การนำเสนอผลงาน (ในงานประชุมทางวิชาการ/ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ)

International Seminar on Language,Education, and Culture (ISoLEC 2017)

ปีที่นำเสนอ

2018

จัดโดย

University of Malang (UM)

จังหวัดหรือเมือง

Malang

ประเทศ

Indonesia (ID)

ผู้เขียน

คมวิทย์ สุขเสนีย์ , ผู้ร่วมเขียนบทความ สุไลมาน หะโมะ, ชัยวัฒน์ โยธี

การนำเสนอผลงาน (ในงานประชุมทางวิชาการ/ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ)

การประชุมวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1 "มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ : พลังปัญญาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน"

ปีที่นำเสนอ

2018

จัดโดย

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

จังหวัดหรือเมือง

สงขลา

ประเทศ

Thailand (TH)

งานวิจัย

- กระบวนการสร้างและพัฒนาเครือข่ายเยาวชนเพื่อการพัฒนาสุขภาวะชุมชนในตำบลระแว้ง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี, ปีที่จัดทำ 2019

- การสร้างพื้นที่ปลอดภัยในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้, ปีที่จัดทำ 2019

- รายงานวิจัย เรื่อง แนวทางการพัฒนาโรงเรียนเยาวชนนาอินทรีย์ เพื่อพื้นที่การเรียนรู้เพื่อชุมชนเป็นสุข บ้านละหา อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส, ปีที่จัดทำ 2019

- การสร้างธรรมนูญหมู่บ้านบนฐานประชาธิปไตยชุมชน : กรณีศึกษา บ้านดุซง ตำบลพร่อน จังหวัดยะลา, ปีที่จัดทำ 2018

- การเล่นกลองบานอในจังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย, ปีที่จัดทำ 2018

- รูปแบบการสร้างสันติภาพในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยองค์กรภาคประชาสังคม, ปีที่จัดทำ 2018

- การออกแบบการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตยเพื่อเข้าสู่การเป็นผู้นำ : กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, ปีที่จัดทำ 2017

- ปัจจัยการรับรู้ที่ส่งผลต่อความ คิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 : กรณีศึกษาเทศบาลนครยะลา จังหวัดยะลา, ปีที่จัดทำ 2017

- การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมการเรียนรู้และจัดการการเรียนการสอนในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ที่มุ่ง ตอบสนองทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21: ศึกษากรณีหมวดรายวิชาเฉพาะ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์., ปีที่จัดทำ 2016

- การวิจัยและพัฒนาตัวชี้วัดแบบมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความเป็นพลเมืองของแกนนำเด็กและเยาวชนตามวิถีประชาธิปไตยในระดับตำบลบนพื้นฐานสังคมพหุวัฒนธรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้, ปีที่จัดทำ 2015

- ถอดบทเรียนการสร้างความมั่นคงทางอาหาร กรณีการเปลี่ยนนาร้างเป็นนาข้าวของกลุ่มเยาวชนบ้านละหาร อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส, ปีที่จัดทำ 2015

เอกสารประกอบการสอน

- ทักษะการอ่านและการเขียนทางรัฐศาสตร์, ปีที่จัดทำ 2019

- การเมืองกับความหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรม, ปีที่จัดทำ 2019

- การเมืองกับการสื่อสารทางการเมือง, ปีที่จัดทำ 2019

- สิทธิเสรีภาพ, ปีที่จัดทำ 2019