เว็บไซต์นี้เป็นเวอร์ชั่น Demo เท่านั้น หน้าหลัก

งานสอน

รายวิชาที่สอนปัจจุบัน (ปีการศึกษา 2563/1)

2134331 การเมืองการปกครองท้องถิ่นไทย    มคอ.3

2134112 ทักษะการอ่านและการเขียนทางรัฐศาสตร์    มคอ.3

2134338 ประชาธิปไตยชุมชน

2134217 ปรัชญาการเมืองเบื้องต้น    มคอ.3

ประสบการณ์สอน

ระดับปริญญาตรี 7 ปี
ชื่อวิชา กฎหมายปกครอง 3 (3-0-6) นก.
ชื่อวิชา กระบวนการทางการปกครองของไทย 3 (3-0-6) นก.
ชื่อวิชา การจัดการทางสังคม 2 (2-0-4) นก.
ชื่อวิชา การบริหารองค์กรปกครองท้องถิ่น 3 (3-0-6) นก.
ชื่อวิชา การปกครองท้องถิ่นไทย 3 (3-0-6) นก.
ชื่อวิชา การปกครองท้องถิ่นไทย 3 (3-0-6) นก.
ชื่อวิชา การประเมินผลโครงการ 3 (3-0-6) นก.
ชื่อวิชา การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร์ 2 (90) นก.
ชื่อวิชา การเมืองกับการสื่อสารทางการเมือง 3 (3-0-6) นก.
ชื่อวิชา การเมืองกับความหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรม 3 (3-0-6) นก.
ชื่อวิชา การเมืองการปกครองท้องถิ่นไทย 3 (3-0-6) นก.
ชื่อวิชา การเมืองการปกครองไทย 3 (3-0-6) นก.
ชื่อวิชา การเมืองไทยกับการพัฒนา 3 (3-0-6) นก.
ชื่อวิชา ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐศาสตร์ 3 (3-0-6) นก.
ชื่อวิชา จริยธรรมและธรรมาภิบาล 3 (3-0-6) นก.
ชื่อวิชา ทฤษฎีและปรัชญาการเมือง 3 (3-0-6) นก.
ชื่อวิชา ทักษะการอ่านและการเขียนทางรัฐศาสตร์ 3 (2-2-5) นก.
ชื่อวิชา ทักษะชีวิตและจิตสาธารณะ 2 (1-2-3) นก.
ชื่อวิชา ประชาธิปไตยชุมชน 3 (3-0-6) นก.
ชื่อวิชา ประชาสังคมและการมีส่วนร่วมภาคประชาชน 3 (3-0-6) นก.
ชื่อวิชา ประชาสังคมและการมีส่วนร่วมภาคประชาชน 3 (3-0-6) นก.
ชื่อวิชา ปรัชญาการเมืองเบื้องต้น 3 (3-0-6) นก.
ชื่อวิชา ระบบบริหารราชการไทย 3 (3-0-6) นก.
ชื่อวิชา ระบบบริหารราชการไทย 3 (3-0-6) นก.
ชื่อวิชา ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ 3 (2-2-5) นก.
ชื่อวิชา รัฐธรรมนูญและสถาบันทางการเมือง 3 (3-0-6) นก.
ชื่อวิชา สันติวิธีและการจัดการความขัดแย้ง 3 (3-0-6) นก.
ชื่อวิชา สิทธิมนุษยชนในสังคมไทย 3 (3-0-6) นก.
ชื่อวิชา สิทธิมนุษยชนในสังคมไทย 3 (3-0-6) นก.
ชื่อวิชา สิทธิเสรีภาพ 3 (3-0-6) นก.

* หมายเหตุ แสดงข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่ปี 2550.