เว็บไซต์นี้เป็นเวอร์ชั่น Demo เท่านั้น หน้าหลัก

บริการวิชาการ

รายละเอียด

1. ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่นักศึกษาผู้เป็นคณะทำงานจำนวน 40 คน 2. จัดกิจกรรมรักการอ่านรักการเล่าและการแสดงละครพื้นบ้านให้แก่สถานศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้จำนวน 4 แห่ง รวม 4 ครั้ง

กลุ่มเป้าหมาย

นักเรียนเข้าร่วมโครงการ  364  คน

สถานที่ ณ โรงเรียนบ้านยือโร๊ะ จ.ยะลา, ณ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 52 (ชุมชนบ้านต้นไพ) จ.ปัตตานี,ณ โรงเรียนสามแยกบ้านเนียง จ.ยะลา,ณ โรงเรียนบ้านปอเนาะ จ.นราธิวาส

วันที่ดำเนินการ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ,วันที่ 2 มีนาคม 2561,วันที่ 7 มีนาคม 2561,วันที่ 13 มีนาคม 2561

รายละเอียด

1.ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่นักศึกษาผู้เป็นคณะทำงาน 2.กิจกรรมรักการอ่าน รักการเล่า และกิจกรรมการแสดงละครพิ้นบ้าน

กลุ่มเป้าหมาย

นักเรียนจำนวน  150  คน

สถานที่ ณ ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน จังหวัดยะลา,ณ ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน จังหวัดยะลา,ณ สำนักงานเทศบาลเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส

วันที่ดำเนินการ วันที่ 5 มีนาคม 2562,วันที่ 6 มีนาคม 2562,วันที่ 8 มีนาคม 2562

รายละเอียด

1. ได้จัดกิจกรรมรักการอ่านรักการเล่าและกิจกรรมการแสดงละครพื้นบ้านจำนวน 1 ครั้ง ณ แหล่งการเรียนรู้จังหวัดยะลา

กลุ่มเป้าหมาย

1.  นักเรียนและนักศึกษาจำนวน  90  คนได้เข้าร่วมกิจกรรม  รักการอ่านรักการเล่า  และกิจกรรมการแสดงละครพื้นบ้าน
2.  นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาไทย  จ  านวน  31  คน  ได้พัฒนาทักษะการจัดกิจกรรมในโรงเรียน

สถานที่ อุทยานการเรียนรู้ยะลา (TK Park) อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

วันที่ดำเนินการ 5 ตุลาคม 2562

รายละเอียด

กรรมการตรวจข้อสอบเขียนตอบห้องที่4

กลุ่มเป้าหมาย

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  3  โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา  เขต  1

สถานที่ สนามสอบโรงเรียนอนุบาลยะลา

วันที่ดำเนินการ 7 มีนาคม 2561

รายละเอียด

กิจกรรมที่ 13 ค่ายภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและอาชีพ โดยจัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาไทยอย่างมีประสิทธิภาพและสร้างสรรค์ให้กับนักเรียนในโครงการ SMP ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

กลุ่มเป้าหมาย

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5

สถานที่ ณ ห้องประชุมซาลัค ชั้น 3 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

วันที่ดำเนินการ iรุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 24-25 มิถุนายน 2562, รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 26-27 มิถุนายน 2562

รายละเอียด

การแนะแนวการศึกษาสู่อาชีพ เพื่อพัฒนาผู้เรียน ด้านการสื่อสารภาษาไทยในชีวิตยุค Thailand 4.0 กิจกรรมพัฒนาทักษะการผลิตหนังสือเล่มเล็กด้านอาชีพ เพื่อเสริมสร้างการใช้ภาษาไทยในการสื่อสาร

กลุ่มเป้าหมาย

โรงเรียนในเครือข่าย  17  โรงเรียน  ในพื้นที่ชายแดนใต้

สถานที่ ณ ห้องประชุม 1 (เซียน ตาน ฮวา) อาคารสังคมศาสตร์ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

วันที่ดำเนินการ วันที่ 3-4 สิงหาคม 2562