เว็บไซต์นี้เป็นเวอร์ชั่น Demo เท่านั้น หน้าหลัก

ผลงานวิชาการ

บทความทางวิชาการ

ผู้เขียน

ภัควัฒน์ เดชชีวะ , ผู้ร่วมเขียนบทความ กูรอซียะห์ ยามิรูเด็ง, วิบูลย์ ป้องกันภัย, จุฑามาศ มณีวงศ์

การนำเสนอผลงาน (ในงานประชุมทางวิชาการ/ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ)

ตีพิมพ์ในวารสารวิทยาศาสตร์บูรพา

ปีที่นำเสนอ

2021

จัดโดย

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

จังหวัดหรือเมือง

ชลบุรี

ประเทศ

Thailand (TH)

ผู้เขียน

ภัทรวดี เอียดเต็ม , ผู้ร่วมเขียนบทความ จริยา สุขจันทรา, กูรอซียะห์ ยามิรูเด็ง

การนำเสนอผลงาน (ในงานประชุมทางวิชาการ/ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ)

วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย.

ปีที่นำเสนอ

2019

จัดโดย

จังหวัดหรือเมือง

ยะลา

ประเทศ

Thailand (TH)

ผู้เขียน

กูรอซียะห์ ยามิรูเด็ง

การนำเสนอผลงาน (ในงานประชุมทางวิชาการ/ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ)

วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย.

ปีที่นำเสนอ

2019

จัดโดย

จังหวัดหรือเมือง

ยะลา

ประเทศ

Thailand (TH)

ผู้เขียน

กูรอซียะห์ ยามิรูเด็ง , ผู้ร่วมเขียนบทความ ภารดี พละไชย

การนำเสนอผลงาน (ในงานประชุมทางวิชาการ/ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ)

รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8

ปีที่นำเสนอ

2019

จัดโดย

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.

จังหวัดหรือเมือง

ยะลา

ประเทศ

Thailand (TH)

ผู้เขียน

กูรอซียะห์ ยามิรูเด็ง

การนำเสนอผลงาน (ในงานประชุมทางวิชาการ/ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ)

VRL Research and Development Journal

ปีที่นำเสนอ

2016

จัดโดย

จังหวัดหรือเมือง

ปทุมธานี

ประเทศ

Thailand (TH)

งานวิจัย

- การพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์จากข้าวพันธ์ุพื้นเมืองตำบลบุดีให้เป้นอาหารอัตลักษณ์, ปีที่จัดทำ 2020

- ผลของสารไฮโดรคอลลอยด์ต่อความคงตัวของแผ่นแป้งขนมโบว์ในระหว่างการเก็บรักษา, ปีที่จัดทำ 2020

- การพัฒนาผลิตภัณฑ์ปลาสวรรค์แผ่นกรอบยะลา, ปีที่จัดทำ 2019

- การพัฒนาผลิตภัณฑ์แผ่นแป้งขนมโบว์., ปีที่จัดทำ 2019

- ผลของวิธีการแช่เยือกแข็งต่อการเปลี่ยนแปลงคุณภาพและอายุการเก็บรักษาของหัวข้าวเกรียบแช่เยือกแข็ง, ปีที่จัดทำ 2018

- ศักยภาพภูมิปัญญาท้องถิ่นอาหารสามวัฒนธรรมจังหวัดชายแดนใต้, ปีที่จัดทำ 2018

- การปรับปรุงคุณภาพของโรตีกรอบโดยใช้แป้งข้าวและรำข้าว., ปีที่จัดทำ 2017

- การพัฒนากระบวนการผลิตตามหลักฮาลาล: ผลของการทดแทนแป้งสาลีด้วยแป้งข้าวบางส่วนต่อคุณภาพเนื้อสัมผัส คุณภาพทางเคมีและโครงสร้างของบะหมี่เบตงกึ่งสำเร็จรูป., ปีที่จัดทำ 2017

- การพัฒนาผลิตภัณฑ์เฉาก๊วยในน้ำนมแพะ ฮาลาลพร้อมบริโภค., ปีที่จัดทำ 2017