เว็บไซต์นี้เป็นเวอร์ชั่น Demo เท่านั้น หน้าหลัก

ผศ.มลิวรรณ รักษ์วงศ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ชื่อมลิวรรณ รักษ์วงศ์ เป็นคนจริงจังเวลาทำงาน นอกเวลางานจะเป็นคนตลก บ้าๆบอๆ แต่คนส่วนมากไม่รู้เพราะมีใบหน้าเป็นอาวุธ สนใจด้านประวัติศาสตร์มาก กไก่ล้านตัว ภูมิใจมากที่ส่งผลงานวิชาการขอตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์แล้วตณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตรวจให้ผ่านโดยไม่ต้องแก้ไข ความท้าทายที่เคยเจอสัมผัสที่ 6 ไงล่ะ ไม่พูดมากเจ็บคอ

ชื่อ - สกุล

นางสาวมลิวรรณ รักษ์วงศ์

อีเมล

ตำแหน่ง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

หน่วยงานที่สังกัด

ตำแหน่งบริหาร

-ไม่มี-

ตำแหน่งทางวิชาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ประวัติการศึกษา

คุณวุฒิ

อักษรศาสตรมหาบัณฑิต

สาขา

ประวัติศาสตร์

สถาบัน

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปีที่สำเร็จ

พฤษภาคม 1458

คุณวุฒิ

อักษรศาสตรมหาบัณฑิต

สาขา

ประวัติศาสตร์

สถาบัน

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปีที่สำเร็จ

พฤษภาคม 1458

คุณวุฒิ

อักษรศาสตรมหาบัณฑิต

สาขา

อักษรศาสตร์

สถาบัน

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปีที่สำเร็จ

พฤษภาคม 2001

คุณวุฒิ

ศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขา

ประวัติศาสตร์

สถาบัน

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สงขลา

ปีที่สำเร็จ

มีนาคม 1449

คุณวุฒิ

ศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขา

ไม่ระบุสาขาวิชาเอก

สถาบัน

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สงขลา

ปีที่สำเร็จ

มีนาคม 1992

ประวัติการฝึกอบรม

หลักสูตรทักษะการเขียนโครงการแบบเหตุผลสัมพันธ์และการออกเแบบหลักสูตร

1478-04-05 - 1478-04-08

-ไม่ระบุ-
-

2016-11-11 - 2016-11-15

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
โครงการเยาวชนอาสาทำความดีเพื่อชุมชนท่าแพ

2016-06-01 - 2016-06-03

-ไม่ระบุ-
โครงการสังคมอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม

2016-06-01 - 2016-06-03

-ไม่ระบุ-
ุการอบรมพัฒนาครู(รุ่นที่ 3 /ครั้งที่ 1)เรื่องครูกับการสร้างพลเมืองประชาธิปไตย

2017-07-24 - 2017-07-26

-ไม่ระบุ-