เว็บไซต์นี้เป็นเวอร์ชั่น Demo เท่านั้น หน้าหลัก

ผศ.มลิวรรณ รักษ์วงศ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ชื่อ - สกุล

นางสาวมลิวรรณ รักษ์วงศ์

อีเมล

ตำแหน่ง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

หน่วยงานที่สังกัด

ตำแหน่งบริหาร

-ไม่มี-

ตำแหน่งทางวิชาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ประวัติการศึกษา

คุณวุฒิ

อักษรศาสตรมหาบัณฑิต

สาขา

อักษรศาสตร์

สถาบัน

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปีที่สำเร็จ

พฤษภาคม 2001

คุณวุฒิ

ศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขา

ไม่ระบุสาขาวิชาเอก

สถาบัน

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สงขลา

ปีที่สำเร็จ

มีนาคม 1992

ประวัติการฝึกอบรม

-

2016-11-11 - 2016-11-15

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
โครงการสังคมอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม

2016-06-01 - 2016-06-03

-ไม่ระบุ-
โครงการเยาวชนอาสาทำความดีเพื่อชุมชนท่าแพ

2016-06-01 - 2016-06-03

-ไม่ระบุ-
ุการอบรมพัฒนาครู(รุ่นที่ 3 /ครั้งที่ 1)เรื่องครูกับการสร้างพลเมืองประชาธิปไตย

2017-07-24 - 2017-07-26

-ไม่ระบุ-