เว็บไซต์นี้เป็นเวอร์ชั่น Demo เท่านั้น หน้าหลัก

งานสอน

รายวิชาที่สอนปัจจุบัน (ปีการศึกษา 2563/1)

ระดับปริญญาตรี 14 ปี
ชื่อวิชา การปฏิบัติงานสอนในสถานศึกษา 1 8 (360) นก.
ชื่อวิชา การปฏิบัติงานสอนในสถานศึกษา 2 8 (360) นก.
ชื่อวิชา การเมืองการปกครองไทย 3 (2-2-5) นก.
ชื่อวิชา การเมืองระหว่างประเทศ 3 (3-0-6) นก.
ชื่อวิชา ทักษะชีวิตและจิตสาธารณะ 2 (1-2-3) นก.
ชื่อวิชา ปฎิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 5 (350) นก.
ชื่อวิชา ปฎิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 5 (350) นก.
ชื่อวิชา ปฎิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 5 (450) นก.
ชื่อวิชา ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 2 (90) นก.
ชื่อวิชา ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 6 (360) นก.
ชื่อวิชา ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 6 (360) นก.
ชื่อวิชา ประวัติศาสตร์ยุโรปสมัยใหม่ 3 (3-0-6) นก.
ชื่อวิชา ประวัติศาสตร์ยุโรปสมัยใหม่ 3 (3-0-6) นก.
ชื่อวิชา ประวัติศาสตร์ยุโรปสมัยใหม่ 3 (3-0-6) นก.
ชื่อวิชา ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออก 3 (3-0-6) นก.
ชื่อวิชา ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออก 2 (2-0-4) นก.
ชื่อวิชา ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออก 3 (3-0-6) นก.
ชื่อวิชา ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 3 (2-2-5) นก.
ชื่อวิชา ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 3 (3-0-6) นก.
ชื่อวิชา ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 3 (3-0-6) นก.
ชื่อวิชา ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 3 (3-0-6) นก.
ชื่อวิชา ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้สมัยใหม่ 3 (3-0-0) นก.
ชื่อวิชา ประวัติศาสตร์เอเชียใต้ 2 (2-0-4) นก.
ชื่อวิชา ประวัติศาสตร์เอเชียใต้ 2 (2-0-4) นก.
ชื่อวิชา ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมไทย 3 (3-0-0) นก.
ชื่อวิชา ประวัติศาสตร์ไทย 3 (2-2-5) นก.
ชื่อวิชา ฝึกปฎิบัติวิชาชีพครู 2 1 (90) นก.
ชื่อวิชา ฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู 1 1 (90) นก.
ชื่อวิชา ภูมิศาสตร์ภูมิภาคโลก 3 (3-0-6) นก.
ชื่อวิชา มหาอำนาจในสังคมโลก 5 (2-4-3) นก.
ชื่อวิชา ระบอบการเมืองการปกครองไทย 3 (3-0-6) นก.
ชื่อวิชา ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์เบื้องต้น 3 (2-2-5) นก.
ชื่อวิชา วัฒนธรรมกับสังคม 5 (2-4-3) นก.
ชื่อวิชา วิถีโลก 2 (2-0-4) นก.
ชื่อวิชา วิถีโลก 2 (2-0-4) นก.
ชื่อวิชา วิถีโลก 3 (3-0-0) นก.
ชื่อวิชา สังคมภิวัตน์ 2 (2-0-4) นก.
ชื่อวิชา อารยธรรมโลก 3 (3-0-6) นก.
ชื่อวิชา อารยธรรมโลก 3 (2-2-5) นก.
ชื่อวิชา เหตุการณ์โลกปัจจุบัน 3 (3-0-6) นก.
ชื่อวิชา เอเซียศึกษา 5 (2-4-3) นก.