เว็บไซต์นี้เป็นเวอร์ชั่น Demo เท่านั้น หน้าหลัก

อ.มะนาวาวี มามะ

อาจารย์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ชื่อ นายมะนาวาวี มามะ (Mr.manavavee Mamah) ตำแหน่งทางวิชาการ: อาจารย์ (Malay Lecturer) คุณวุฒิ/สาขาวิชา : M.A. (Malay Language and Linguistics) 2556, B.A. (Malay Language and Linguistics) , สำเร็จการศึกษาจาก: University of Brunei Darussalam. Sekarang bertugas di Jurusan bahasa Melayu, Yala Rajabhat Universti Bidang Kajian Yg Berminat: 1. Linguiatik bahasa Melayu dan Indonesia 2. Fonetik 3. Appli Linguistik 4. Sosialinguistik 5. Dialek-dialek Melayu 6. Tulisan Jawi

ดูข้อมูลเพิ่มเติม