เว็บไซต์นี้เป็นเวอร์ชั่น Demo เท่านั้น หน้าหลัก

ดร.มัสวิณี สาและ

อาจารย์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาไทย มีความสนใจด้านภาษาศาสตร์ ภาษา วัฒนธรรม และความหลากหลายในสังคม

ดูข้อมูลเพิ่มเติม