เว็บไซต์นี้เป็นเวอร์ชั่น Demo เท่านั้น หน้าหลัก

บริการวิชาการ

รายละเอียด

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยและสิทธิทางกฎหมายแก่เด็กและเยาวชนในสถานสงเคราะห์เด้กชายจังหวัดยะลา จำนวน 40 คน

กลุ่มเป้าหมาย

เด็กและเยาวชนจำนวน40    คน

สถานที่ สถานสงเคราะห์เด็กชายจังหวัดยะลา

วันที่ดำเนินการ 25 กุมภาพันธ์ 2560

รายละเอียด

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการอบรมปฏิบัติการการเขียนและประเมินผลโครงการท้องถิ่นแบบบูรณาการ ในวันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2563 ณ สำนักงาน เทศบาลตำบลยะหา อำเภอยะหา จังหวัดยะลา โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้นำชุมชนและบุคลากรท้องถิ่นจำนวน 30 คน แต่กิจกรรมดังกล่าวมีผู้เข้าร่วมจริงจำนวน 38 คน โดยภาพรวมมีผลประเมินต่อโครงการ อยู่ระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.40 หรือคิดเป็นร้อยละ 87.93) โดยโครงการดังกล่าวให้ความรู้และฝึกปฏิบัติการเขียนและประเมินผลโครงการ

กลุ่มเป้าหมาย

ผู้นำชุมชนและบุคลากรท้องถิ่น

สถานที่ สำนักงานเทศบาลตำบลยะหา อำเภอยะหา จังหวัดยะลา

วันที่ดำเนินการ 6 มีนาคม 2563

รายละเอียด

โครงการภายใต้ชื่อกิจกรรมอบรมปฏิบัติการการออกแบบและการเขียนโครงการเสริมสร้างนวัตกรรมชุมชนท้องถิ่น ณ สำนักงานองค์การ บริหารส่วน ตำบลภูเขาทอง อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรท้องถิ่นและผู้นำชุมชนเกี่ยวกับการวางแผนโครงการ ติดตามตัวชี้วัด และการเสริมสร้างนวัตกรรมชุมชนท้องถิ่น

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มบุคลากรท้องถิ่นและผู้นำชุมชน  จำนวน  30  คน

สถานที่ องค์การบริหารส่วนต าบลภูเขาทอง อ าเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส

วันที่ดำเนินการ 4 มีนาคม 2564