เว็บไซต์นี้เป็นเวอร์ชั่น Demo เท่านั้น หน้าหลัก

ผลงานวิชาการ

งานวิจัย

- - การมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการการท่องเที่ยวชุมชน OTOP นวัตวิถี กรณีศึกษาตำบลหน้าถ้ำ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา, ปีที่จัดทำ 2019, ปีที่จัดทำ 2019

- - ปัจจัยการรับรู้ที่ส่งผลต่อความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 : กรณีศึกษาเทศบาลนครยะลา จังหวัดยะลา. ยะลา, ปีที่จัดทำ 2016, ปีที่จัดทำ 2016