เว็บไซต์นี้เป็นเวอร์ชั่น Demo เท่านั้น หน้าหลัก

งานสอน

รายวิชาที่สอนปัจจุบัน (ปีการศึกษา 2563/2)

2137321 การบริหารการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้    มคอ.3

2137446 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร์    มคอ.3

2137105 การวางแผนและการบริหารโครงการสาธารณะ

2137212 ภาวะผู้นำทางการบริหารภาครัฐ

2137102 ระบบบริหารราชการไทย    มคอ.3

ประสบการณ์สอน

ระดับปริญญาตรี 6 ปี
ชื่อวิชา การจัดการทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ 3 (3-0-6) นก.
ชื่อวิชา การจัดการผลการปฏิบัติงาน 3 (3-0-6) นก.
ชื่อวิชา การบริหารการคลังสาธารณะและการงบประมาณ 3 (3-0-6) นก.
ชื่อวิชา การบริหารการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 3 (3-0-6) นก.
ชื่อวิชา การบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ 3 (3-0-6) นก.
ชื่อวิชา การบริหารผลการปฏิบัติงานและการประกันคุณภาพ 3 (3-0-6) นก.
ชื่อวิชา การปกครองท้องถิ่นไทย 3 (3-0-6) นก.
ชื่อวิชา การฝึกประสบการณ์วิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร์ 5 (450) นก.
ชื่อวิชา การฝึกประสบการณ์วิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร์ 5 (450) นก.
ชื่อวิชา การวางแผน การวิเคราะห์ และการบริหารโครงการ 3 (3-0-6) นก.
ชื่อวิชา การวางแผนจัดการเชิงกลยุทธ์ภาครัฐ 3 (3-0-6) นก.
ชื่อวิชา การวางแผนและการบริหารโครงการสาธารณะ 3 (3-0-6) นก.
ชื่อวิชา การสัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์ 3 (1-4-4) นก.
ชื่อวิชา การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร์ 2 (90) นก.
ชื่อวิชา การเตรียมสหกิจศึกษา 1 (30) นก.
ชื่อวิชา ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย กฎหมายรัฐธรรมนูญ และรัฐธรรมนูญไทย 3 (3-0-6) นก.
ชื่อวิชา จริยธรรม การตรวจสอบ และการสร้างธรรมาภิบาล 3 (3-0-6) นก.
ชื่อวิชา จริยธรรมและธรรมาภิบาล 3 (3-0-6) นก.
ชื่อวิชา ทฤษฎีองค์การและระบบบริหารองค์การสาธารณะ 3 (3-0-6) นก.
ชื่อวิชา ทักษะชีวิตและจิตสาธารณะ 2 (1-2-3) นก.
ชื่อวิชา นวัตกรรมการจัดการภาครัฐและการจัดการเปลี่ยนแปลง 3 (3-0-6) นก.
ชื่อวิชา ประชาสังคมและการมีส่วนร่วมภาคประชาชน 3 (3-0-6) นก.
ชื่อวิชา ภาวะผู้นำทางการบริหารภาครัฐ 3 (3-0-6) นก.
ชื่อวิชา ระบบบริหารราชการไทย 3 (3-0-6) นก.
ชื่อวิชา ระบบบริหารราชการไทย 3 (3-0-6) นก.
ชื่อวิชา สันติวิธีและการจัดการความขัดแย้ง 3 (3-0-6) นก.
ชื่อวิชา สัมมนาปัญหาและการบริหารจัดการพื้นที่ชายแดนภาคใต้ 3 (1-4-4) นก.

* หมายเหตุ แสดงข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่ปี 2550.