เว็บไซต์นี้เป็นเวอร์ชั่น Demo เท่านั้น หน้าหลัก

ดร.มูฮำหมัดซากี นิตีเมาะ

อาจารย์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ชื่อ – สกุล ดร.มูฮำหมัดซากี นิตีเมาะ ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ อาจารย์ประจำหลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอาหรับ สังกัด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประวัติการศึกษา ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา คุณวุฒิ สาขาวิชา พ.ศ. ปริญญาเอก National University of malaysia ประเทศมาเลเซีย Ph.D. Arabic Language 2561 ปริญญาโท Institute of Arab Research ประเทศอียิปต์ M.A Arabic Language 2551 ปริญญาตรี Al-Azhar University ประเทศอียิปต์ B.A. Arabic Language 2542

ดูข้อมูลเพิ่มเติม