เว็บไซต์นี้เป็นเวอร์ชั่น Demo เท่านั้น หน้าหลัก

ผศ.ดร.นวรัตน์ ไวชมภู

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

พอเพียงและเพียงพอ

ชื่อ - สกุล

นางนวรัตน์ ไวชมภู

อีเมล

ตำแหน่ง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

หน่วยงานที่สังกัด

ตำแหน่งบริหาร

-ไม่มี-

ตำแหน่งทางวิชาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ประวัติการศึกษา

คุณวุฒิ

ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต

สาขา

การบริหารการศึกษา

สถาบัน

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

ปีที่สำเร็จ

มกราคม 2019

คุณวุฒิ

พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต

สาขา

การบริหารการพยาบาล

สถาบัน

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ปีที่สำเร็จ

พฤษภาคม 2012

คุณวุฒิ

พยาบาลศาสตรบัณฑิต

สาขา

พยาบาลและผดุงครรภ์

สถาบัน

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

ปีที่สำเร็จ

มีนาคม 1460

ประวัติการฝึกอบรม

อบรมการเขียนบทความวิชาการเพื่อเพิ่มศักยภาพ

2020-09-01 - 2020-09-05

-ไม่ระบุ-
อบรมการเขียนบทความวิชาการเพื่อเพิ่มศักยภาพ

2020-09-01 - 2020-09-05

-ไม่ระบุ-