เว็บไซต์นี้เป็นเวอร์ชั่น Demo เท่านั้น หน้าหลัก

บริการวิชาการ

รายละเอียด

มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1. เพื่อให้ความรู้ด้านการดูแลสุขภาพแก่ผู้สูงอายุ 2. เพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถดูแลสุขภาพและแก้ปัญหาสุขภาพของตนเองได้ 3.เพื่อส่งเสริมสุขภาพกาย สุขภาพจิต ของผู้สูงอายุให้มีความสุขและสามารถทำประโยชน์แก่สังคม 4. เพื่อสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับชุมชน

กลุ่มเป้าหมาย

นักเรียนผู้สูงอายุ  โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลยุโป  จำนวน  25  คน

สถานที่ โรงเรียนผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลยุโป และศูนย์การเรียนรู็แพทย์วิถีไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

วันที่ดำเนินการ 25 เมษายน 2561และ 18 กรกฏาคม 2561

รายละเอียด

วัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อให้ผู้สูงอายุมีความรู้ความเข้าใจในใช้ศาสตร์มณีเวช ตัวชี้วัดความสำเร็จ 1. ผู้สูงอายุมีความพึงพอใจในการจัดโครงการ ร้อยละ 80 2. ผู้สูงอายุมีความรู้ความเข้าใจในการใช้ศาสตร์มณีเวชเพิ่มขึ้น ร้อยละ 80

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมาย
1.  ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองยะลา  200  คน
2.  ผู้เกี่ยวข้องจำนวน  20  คน

สถานที่ ณ ห้องประชุมเวิ่งซ่าย ชั้น 3 อาคาร 20 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

วันที่ดำเนินการ 18-19 กรกรฏาคม 2562

รายละเอียด

โครงการ อบรมผู้ช่วยแพดทย์แผนไทย 330 ชม.

กลุ่มเป้าหมาย

30  คน

สถานที่ ชั้น 4 อาคาร 5 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

วันที่ดำเนินการ 30 มิ.ย -5 ส.ค 63

รายละเอียด

เผยแพร่ความรู้แก่ผู้สูงอายุบริการวิชาการ เรื่อง การทำยาหม่อง ณ คลินิกแพทย์วิถีไทย

กลุ่มเป้าหมาย

ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองยะลา

สถานที่ คลินิกแพทย์วิถี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

วันที่ดำเนินการ

รายละเอียด

11ก.พ.63 บริการวิชาการบูรณการเรียนการสอน รายวิชา ภาวะผู้นำมืออาชีพ น.ศ. ป.โท สาขาการบริหารการศึกษา

กลุ่มเป้าหมาย

นักเรียนชั้น  ป.5  จำนวน  30  คน

สถานที่ โรงเรียนเทศบาล 4 ธนวิถี

วันที่ดำเนินการ 11 กุมภาพันธุ์ 2563

รายละเอียด

อบรมเชิงปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียนสำหรับครูระดับปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม โรงเรียนอนุบาลยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

กลุ่มเป้าหมาย

ครูสายชั้นปฐมวัย  โรงเรียนอนุบาลยะลา  จำนวน  15  คน

สถานที่ ณ ห้องประชุมบัวบูชา โรงเรียนอนุบาลยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

วันที่ดำเนินการ 6 กุมภาพันธุ์ 2564