เว็บไซต์นี้เป็นเวอร์ชั่น Demo เท่านั้น หน้าหลัก

ผลงานวิชาการ

บทความทางวิชาการ

ผู้เขียน

นวรัตน์ ไวชมภู , ผู้ร่วมเขียนบทความ รัตติภรณ์ บุญทัศน์

การนำเสนอผลงาน (ในงานประชุมทางวิชาการ/ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ)

วารสารเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้

ปีที่นำเสนอ

2019

จัดโดย

จังหวัดหรือเมือง

ประเทศ

Thailand (TH)

ผู้เขียน

นวรัตน์ ไวชมภู , ผู้ร่วมเขียนบทความ กิตตพร เนาว์สุวรรณ, ดวงใจ เปลี่ยนบำรุง

การนำเสนอผลงาน (ในงานประชุมทางวิชาการ/ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ)

วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ปีที่นำเสนอ

2019

จัดโดย

จังหวัดหรือเมือง

ประเทศ

Thailand (TH)

ผู้เขียน

นวรัตน์ ไวชมภู , ผู้ร่วมเขียนบทความ นูรรีย๊ะ ล่าเตะเกะ

การนำเสนอผลงาน (ในงานประชุมทางวิชาการ/ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ)

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์

ปีที่นำเสนอ

2019

จัดโดย

จังหวัดหรือเมือง

ประเทศ

Thailand (TH)

ผู้เขียน

นวรัตน์ ไวชมภู , ผู้ร่วมเขียนบทความ ศิริพันธุ์ ศิริพันธุ์

การนำเสนอผลงาน (ในงานประชุมทางวิชาการ/ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ)

วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสนราชนครินทร์ สาขามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์

ปีที่นำเสนอ

2018

จัดโดย

จังหวัดหรือเมือง

ประเทศ

Thailand (TH)

ผู้เขียน

นวรัตน์ ไวชมภู , ผู้ร่วมเขียนบทความ สุจิตรา จรจิตร

การนำเสนอผลงาน (ในงานประชุมทางวิชาการ/ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ)

วารสารเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้

ปีที่นำเสนอ

2017

จัดโดย

จังหวัดหรือเมือง

ประเทศ

Thailand (TH)

ผู้เขียน

นวรัตน์ ไวชมภู , ผู้ร่วมเขียนบทความ รพีพรรณ สุวรรณณัฐโชติ

การนำเสนอผลงาน (ในงานประชุมทางวิชาการ/ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ)

วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสนราชนครินทร์ สาขามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์

ปีที่นำเสนอ

2017

จัดโดย

จังหวัดหรือเมือง

ประเทศ

Thailand (TH)

ผู้เขียน

นวรัตน์ ไวชมภู , ผู้ร่วมเขียนบทความ สุจิตรา จรจิตร

การนำเสนอผลงาน (ในงานประชุมทางวิชาการ/ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ)

วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสนราชนครินทร์ สาขามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์

ปีที่นำเสนอ

2016

จัดโดย

จังหวัดหรือเมือง

ประเทศ

Thailand (TH)

ผู้เขียน

นวรัตน์ ไวชมภู , ผู้ร่วมเขียนบทความ ชัยรัตน์ จุสปาโล

การนำเสนอผลงาน (ในงานประชุมทางวิชาการ/ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ)

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ปีที่นำเสนอ

2016

จัดโดย

จังหวัดหรือเมือง

ประเทศ

Thailand (TH)

งานวิจัย

- การพัฒนารูปแบบการบริหารร่างกายด้วย ศาสตร์มณีเวชสำหรับผู้ป่วยปวดหลังส่วนล่าง โรงพยาบาลหาดใหญ., ปีที่จัดทำ 2020

- การศึกษาความเป็นไป ได้ของการจัดการเรียนการสอนออนไลน์โดยใช้ PIC Model เพื่อรองรับมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม สำหรับนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา., ปีที่จัดทำ 2020

- ความขาดแคลน ความต้องการ และแนวโน้มกำลังคนด้านรังสีการแพทย์ในระดับสถานพยาบาล ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข, ปีที่จัดทำ 2020

- ความสำเร็จในการดำเนินงานควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในชุมชน ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในประเทศไทย, ปีที่จัดทำ 2020

- รูปแบบการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุตามหลัก 3 อ ในโรงเรียนผู้สูงอายุ, ปีที่จัดทำ 2020

- การสังเคราะห์องค์ประกอบและตัวบ่งชี้การบริหารงานวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏในภาคใต้, ปีที่จัดทำ 2019

- ความสามารถในการบริหารเวลาของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนียะลา, ปีที่จัดทำ 2019

- องค์ประกอบที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคใต้ตามความคิดเห็นของอาจารย์, ปีที่จัดทำ 2019

- การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้หลักการบริหารยาเสี่ยงสูงงานห้องคลอด สำหรับนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา, ปีที่จัดทำ 2018

- พฤติกรรมการบริหารยากระตุ้นการหดรัดตัวของมดลูกตามหลักการบริหารยา 7 ขั้นตอน ของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา, ปีที่จัดทำ 2016

- การพัฒนารูปแบบการวางแผนจำหน่ายหญิงตั้งครรภ์ที่เจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนด, ปีที่จัดทำ 2015

เอกสารประกอบการสอน

- , ปีที่จัดทำ 2018