เว็บไซต์นี้เป็นเวอร์ชั่น Demo เท่านั้น หน้าหลัก

งานสอน

รายวิชาที่สอนปัจจุบัน (ปีการศึกษา 2563/2)

ประสบการณ์สอน

ระดับปริญญาตรี 5 ปี
ชื่อวิชา กายภาพบำบัดสำหรับผู้สูงอายุ 3 (2-2-5) นก.
ชื่อวิชา กายวิภาคและสรีรวิทยาผู้สูงอายุพื้นฐาน 3 (2-2-5) นก.
ชื่อวิชา การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ 1 3 (2-2-5) นก.
ชื่อวิชา การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา 3 (2-2-5) นก.
ชื่อวิชา การประกันคุณภาพการศึกษา 2 (1-2-3) นก.
ชื่อวิชา นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้ 3 (2-2-5) นก.
ชื่อวิชา วิทยาการแห่งความสุข 2 (1-2-3) นก.
ชื่อวิชา สถิติเพื่อการวิจัยสำหรับวิทยาการธุรกิจสุขภาพ 3 (2-2-5) นก.
ระดับปริญญาโท 3 ปี
ชื่อวิชา การค้นคว้าอิสระ 3 (0-9-0) นก.
ชื่อวิชา การบริหารการศึกษาเปรียบเทียบ 3 (3-0-6) นก.
ชื่อวิชา การประกันคุณภาพการศึกษาทางการบริหารการศึกษา 3 (2-2-5) นก.
ชื่อวิชา การประเมินโครงการทางการบริหารการศึกษา 3 (2-2-5) นก.
ชื่อวิชา การพัฒนาวิชาชีพทางการบริหารการศึกษาและการบริหารนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 (2-2-5) นก.
ชื่อวิชา ปฏิบัติการวิชาชีพบริหารการศึกษา 3 (90) นก.
ชื่อวิชา ภาวะผู้นำมืออาชีพ 3 (2-2-5) นก.
ชื่อวิชา วิทยานิพนธ์ 3 (0-9-0) นก.
ชื่อวิชา วิทยานิพนธ์ 9 (0-27-0) นก.
ชื่อวิชา สัมมนาวิชาชีพการบริหารการศึกษา 3 (2-2-5) นก.

* หมายเหตุ แสดงข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่ปี 2550.