เว็บไซต์นี้เป็นเวอร์ชั่น Demo เท่านั้น หน้าหลัก

ความเชี่ยวชาญ

ความสามารถพิเศษ และความชำนาญเชิงวิชาการ

การเขียนบทความวิชาการ
การเขียนบทความวิจัย

ความเชี่ยวชาญ (isced/special) (อ้างอิงกลุ่มสาขาวิชา ISCED ของ สกอ.)

37  :  กลุ่มพยาบาลศาสตร์
65  :  กลุ่มศึกษาศาสตร์  (650165  -  การบริหารการศึกษา  (Education  Administration)

ความเชี่ยวชาญ เพิ่มเติม

การบริหารการพยาบาล
การบริหารการศึกษา