เว็บไซต์นี้เป็นเวอร์ชั่น Demo เท่านั้น หน้าหลัก

ดร.นิมารูนี หะยีวาเงาะ

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

คณะวิทยาการจัดการ

ชื่อ - สกุล

นางสาวนิมารูนี หะยีวาเงาะ

อีเมล

ตำแหน่ง

อาจารย์

หน่วยงานที่สังกัด

ตำแหน่งบริหาร

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

ตำแหน่งทางวิชาการ

อาจารย์

ประวัติการศึกษา

คุณวุฒิ

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

สาขา

เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

สถาบัน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ปีที่สำเร็จ

กรกฎาคม 2014

คุณวุฒิ

ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต

สาขา

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

สถาบัน

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ปีที่สำเร็จ

พฤษภาคม 2006

คุณวุฒิ

ครุศาสตรบัณฑิต

สาขา

คอมพิวเตอร์ศึกษา

สถาบัน

สถาบันราชภัฏจันทรเกษม

ปีที่สำเร็จ

พฤษภาคม 2003

ประวัติการฝึกอบรม

โครงการพัฒนาสมรรถนะและศักยภาพบุคลากรสู่มืออาชีพ

2020-07-16 - 2020-07-17

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
Visualize Power BI

2020-08-20 - 2020-08-25

บริษัทวิศวกรรีพอร์ต
Visualize Power BI

2020-08-20 - 2020-08-25

บริษัทวิศวกรรีพอร์ต
พัฒนางานวิจย

2020-04-15 - 2020-04-15

-ไม่ระบุ-
การออกแบบหลักสูตรแบบชุดวิชา

2020-09-26 - 2020-09-28

-ไม่ระบุ-
การวัดและการประเมินผลตามสภาพจริง

2020-11-17 - 2020-11-18

คณะวิทยาการจัดการ
อบรมปฏิบัตการการเขียนบทความวิจัยที่มีคุณภาพเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่

2022-12-01 - 2020-12-02

ฝ่ายวิจัยและวิเทศน์สัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ
การประเมินประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา สำหรับผู้บริหารระดับคณะ

2021-01-18 - 2021-01-19

-ไม่ระบุ-