เว็บไซต์นี้เป็นเวอร์ชั่น Demo เท่านั้น หน้าหลัก

บริการวิชาการ

คลิกที่รายการ เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

รายละเอียด

โครงการเยาวชนตามรอยพ่อ สืบสานศาสตร์พระราชาเป็นโครงการสานต่ออันเนื่องมาจากโครงการพระราชดำริ ที่รัชกาลที่ 9 และพระบรมวงศานุวงศ์ ได้ทรงเล็งเห็นสภาพความเป็นอยู่ที่ยากจนของราษฎรขาดความรู้ด้านการเกษตร จึงทรงมีพระราชดำริให้ดำเนินการพัฒนาด้านต่าง ๆ อาทิด้านการเกษตรด้านส่งเสริมอาชีพ เป็นต้น ซึ่งแนวทางการทรงงานของรัชกาลที่ 9 ประกอบด้วย 3 กิจกรรมย่อย ได้แก่ 1.กิจกรรมปลูกผักสวนครัวในโรงเรียน วัตถุประสงค์ของกิจกรรม เพื่อให้เยาวชนในชุมชนตระหนักถึงการนำแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวัน โดยการสอนให้เยาวชนสามารถปลูกผักสวนครัวต่างๆ ได้ 2.กิจกรรมมาสเตอร์เชพ วัตถุประสงค์ของกิจกรรม เพื่อให้เยาวชนในชุมชนสามารประยุกต์การทำอาหารอย่างง่าย แต่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้ โดยนำผักสวน ครัวจากกิจกรรมปลูกผักสวนครัวในโรงเรียนมาประกอบอาหาร สร้างมูลค่าเพิ่ม สร้างรายได้ ตามแนวคิด เศรษฐกิจพอเพียง 3.กิจกรรมตะลุยสวนยาง วัตถุประสงค์ของกิจกรรม เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนในชุมชนมีสุขภาพที่แข็งแรง โดยตระหนักถึงทรัพยากรหลักในท้องถิ่น

กลุ่มเป้าหมาย

นักเรียนในโรงเรียนชุมชนบ้านซากอ

สถานที่ โรงเรียนชุมชนบ้านซากอ

วันที่ดำเนินการ 11 มีนาคม 2563

รายละเอียด

โครงการฝึกอบรมการผลิตสื่อเพื่องานปฏิบัติการข่าวสารบนสื่อสังคมออนไลน์ จำนวน 2 รุ่น

กลุ่มเป้าหมาย

บุคคลากรสถานีตำรวจภูธร  ละ  2  ท่าน  ในพื้นที่  3  จังหวัดชายแดนภาคใต้  และ  4  อำเภอ  ของจังหวัดสงขลา

สถานที่ ศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติส่วนหน้า

วันที่ดำเนินการ วันที่ 21 - 22 กรกฎาคม 2563 และ วันที่ 3 - 4 สิงหาคม 2563

รายละเอียด

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา นำทีมโดย อาจารย์ ดร.ศุภมาศ รัฒน์พิพัฒน์ ดำเนินการจัดอบรม โครงการ “อบรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการหลักสูตร การพัฒนาผู้ประกอบการด้านท่องเที่ยวตามเกณฑ์มาตรฐานการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมขน (Community Based Tourism : CBT) ณ ตำบลธารน้ำทิพย์อำเภอเบตง จังหวัดยะลา เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์การพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืน โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.ปรัชญากรณ์ ไชยคช อาจารย์ประจำสาขาอุตสาหกรรมบริการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ และนายปณต ประคองทรัพย์ นายกสมาคมไทยท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ ซึ่งมีประเด็นเกี่ยวกับความพร้อมของชุมชนในแต่ละด้านที่จะทำการท่องเที่ยวร่วมกัน และห่วงโซ่อุปทานการท่องเที่ยวโดยชุมชน โดยจะให้ชุมชนช่วยกันคิด เสนอ สิ่งที่โดดเด่นในชุมชน แล้วมาหาแนวทางพัฒนาร่วมกัน

กลุ่มเป้าหมาย

ผู้ประกอบการตำบลธารน้ำทิพย์    อำเภอเบตง    จ.ยะลา

สถานที่ ตำบลธารน้ำทิพย์ อำเภอเบตง จ.ยะลา

วันที่ดำเนินการ วันที่ 1 ม.ค. 2561 - 30 กันยายน 2562

รายละเอียด

ร่วมกับอำเภอบันนังสตา พัฒนาเยาวชนที่ว่างงาน ส่งเสริมอาชีพด้วยการเป็นไกด์ท้องถิ่นผ่านแอปพลิเคชั่น

กลุ่มเป้าหมาย

เยาวชนที่ว่างงาน

สถานที่ อำเภอบันนังตา จังหวัดยะลา

วันที่ดำเนินการ 2 กุมภาพันธ์ 2564 - 30 พฤษภาคม 2564