เว็บไซต์นี้เป็นเวอร์ชั่น Demo เท่านั้น หน้าหลัก

ผลงานวิชาการ

บทความทางวิชาการ

ผู้เขียน

ดร.นิมารูนี หะยีวาเงาะ , ผู้ร่วมเขียนบทความ รอมซี แตมาสา, โซฟีนา ลาเม็ง

การนำเสนอผลงาน (ในงานประชุมทางวิชาการ/ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ)

วารสารวิทยบริการ

ปีที่นำเสนอ

2019

จัดโดย

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

จังหวัดหรือเมือง

ประเทศ

Thailand (TH)

ผู้เขียน

ดร.นิมารูนี หะยีวาเงาะ

การนำเสนอผลงาน (ในงานประชุมทางวิชาการ/ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ)

วารสารวิทยบริการ

ปีที่นำเสนอ

2019

จัดโดย

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

จังหวัดหรือเมือง

ประเทศ

Thailand (TH)

ผู้เขียน

ไกรทพนธ์ เติมวิทย์ขจร , ผู้ร่วมเขียนบทความ ดร.ศิริชัย นามบุรี, ดร.นิมารูนี หะยีวาเงาะ

การนำเสนอผลงาน (ในงานประชุมทางวิชาการ/ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ)

วารสารวิทยบริการ

ปีที่นำเสนอ

2018

จัดโดย

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

จังหวัดหรือเมือง

ประเทศ

Thailand (TH)

งานวิจัย

- การวิเคราะห์ช่องว่างศักยภาพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อมุ่งสู่อัตลักษณ์บัณฑิต เก่งไอทีของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยใช้แนวคิดเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาศักยภาพมนุษย์, ปีที่จัดทำ 2018

- การบูรณาการสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจสำหรับสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, ปีที่จัดทำ 2017

- การพัฒนาระบบซีอาร์เอ็มสำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้บนโมบายล์แอพลิเคชัน, ปีที่จัดทำ 2017

- การพัฒนาระบบบริหารจัดการพันธกิจการวิจัยของสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, ปีที่จัดทำ 2017