เว็บไซต์นี้เป็นเวอร์ชั่น Demo เท่านั้น หน้าหลัก

งานสอน

ประสบการณ์สอน

ระดับx 2 ปี
ชื่อวิชา การวิจัยทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 3 (2-2-5) นก.
ชื่อวิชา ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการธุรกิจ 3 (3-0-6) นก.
ชื่อวิชา เตรียมสหกิจศึกษาธุรกิจ 3 (2-2-5) นก.
ชื่อวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศมัลติมีเดีย 3 (2-2-5) นก.
ระดับปริญญาตรี 3 ปี
ชื่อวิชา การจัดการธุรกิจด้วยคอมพิวเตอร์ 3 (2-2-0) นก.
ชื่อวิชา จิตวิทยาธุรกิจ 3 (3-0-0) นก.
ชื่อวิชา ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 3 (3-0-0) นก.
ชื่อวิชา สัมมนาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 3 (2-2-0) นก.
ระดับปริญญาตรีx 11 ปี
ชื่อวิชา การจัดการงานเลขานุการและธุรการด้วยคอมพิวเตอร์ 3 (2-2-5) นก.
ชื่อวิชา การจัดการธุรกิจด้วยคอมพิวเตอร์ 3 (2-2-5) นก.
ชื่อวิชา การจัดการธุรกิจด้วยคอมพิวเตอร์ 3 (2-2-0) นก.
ชื่อวิชา การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ 3 (3-0-6) นก.
ชื่อวิชา การจัดระบบเครือข่ายแและการสื่อสารข้อมูลธุรกิจด้วยคอมพิวเตอร์ 3 (2-2-0) นก.
ชื่อวิชา การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการจัดการ 6 (600) นก.
ชื่อวิชา การฝึกประสบการณ์วิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 6 (600) นก.
ชื่อวิชา การฝึกประสบการณ์วิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 3 (300) นก.
ชื่อวิชา การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 3 (300) นก.
ชื่อวิชา การวางระบบบัญชีด้วยคอมพิวเตอร์ 3 (2-2-0) นก.
ชื่อวิชา การวิจัยทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 3 (2-2-5) นก.
ชื่อวิชา การวิจัยทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 3 (2-2-5) นก.
ชื่อวิชา การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3 (2-2-5) นก.
ชื่อวิชา การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3 (2-2-5) นก.
ชื่อวิชา การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ 3 (2-2-5) นก.
ชื่อวิชา การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ 3 (2-2-5) นก.
ชื่อวิชา การเป็นผู้ประกอบการด้านธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 3 (2-2-5) นก.
ชื่อวิชา คอมพิวเตอร์กราฟฟิกส์ 3 (2-2-5) นก.
ชื่อวิชา คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 (3-0-6) นก.
ชื่อวิชา จิตวิทยาธุรกิจ 3 (3-0-6) นก.
ชื่อวิชา จิตวิทยาธุรกิจ 3 (3-0-0) นก.
ชื่อวิชา ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 3 (3-0-0) นก.
ชื่อวิชา ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการธุรกิจ 3 (3-0-6) นก.
ชื่อวิชา ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการธุรกิจ 3 (3-0-6) นก.
ชื่อวิชา ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการธุรกิจ 3 (3-0-6) นก.
ชื่อวิชา ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการธุรกิจ 3 (3-0-6) นก.
ชื่อวิชา ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการธุรกิจ 3 (3-0-6) นก.
ชื่อวิชา ระเบียบวิธีวิจัยทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 3 (2-2-5) นก.
ชื่อวิชา สถิติประยุกต์เชิงธุรกิจ 3 (2-2-5) นก.
ชื่อวิชา สหกิจศึกษาทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 6 (600) นก.
ชื่อวิชา สหกิจศึกษาธุรกิจ 6 (600) นก.
ชื่อวิชา สัมมนาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2 (1-2-3) นก.
ชื่อวิชา หัวข้อพิเศษทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 3 (2-2-5) นก.
ชื่อวิชา องค์การและการจัดการ 3 (3-0-6) นก.
ชื่อวิชา เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพและเตรียมสหกิจศึกษาทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 3 (270) นก.
ชื่อวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศมัลติมีเดีย 3 (2-2-5) นก.
ชื่อวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศมัลติมีเดีย 3 (2-2-5) นก.
ชื่อวิชา โครงงานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1 2 (1-2-3) นก.
ชื่อวิชา โครงงานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1 2 (1-2-3) นก.
ชื่อวิชา โครงงานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2 2 (1-2-3) นก.
ชื่อวิชา โครงงานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2 2 (1-2-3) นก.
ชื่อวิชา โปรแกรมสำเร็จรูปและอินเตอร์เน็ตเพื่องานธุรกิจ 3 (2-2-5) นก.

* หมายเหตุ แสดงข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่ปี 2550.