เว็บไซต์นี้เป็นเวอร์ชั่น Demo เท่านั้น หน้าหลัก

Selamat Hari Raya

เมื่อ Oct 07, 2020 13:52 น. 3

#คณะวิทยาการจัดการ

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต ร่วมกับหลักสูตรนิเทศศาสตร์ และหลักสูตรการตลาด จัดกิจกรรมประกวดคลิป “รายอต้องห่างไกล แต่ใจไม่เคยห่างกัน” ในกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม บูรณาการกับกิจกรรมนักศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดทำคลิปเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย ในช่วงเทศกาลฮารีรายอ ภายใต้สถานการณ์โควิด-19

#รางวัลชนะเลิศ

#สาขานิเทศศาสตร์ : ชื่อผลงาน New normal ลดการสัมผัสจากธนบัตร เปลี่ยนเป็นสแกน QR Code

#ผลงานของนายอิกรอม แวแล๊ะ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 หลักสูตรนิเทศศาสตร์

อาจารย์ที่ปรึกษาผลงาน : ผศ.แวอาซีซะห์ ดาหะยี อาจารย์ที่ปรึกษา
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2567741716824299&id=100007654867286

ดร.นิมารูนี หะยีวาเงาะ